Czy wiesz jakie uprawnienia przysługują konsumentowi z tytułu rękojmi za wady fizyczne?

Aby nie stracić uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie w przeciągu jednego miesiąca od jej wykrycia. W tej sytuacji masz prawo:
/ 13.10.2017 09:46

Odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne ze zwrotem pieniędzy w zamian za zwrot wadliwej rzeczy. Jednak, gdy sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na inną, wolną od wad, albo wadę usunie, od umowy nie można odstąpić. Odstąpienie od umowy jest możliwe dopiero wówczas, gdy rzecz już raz wymieniono lub naprawiono.

Żądać obniżenia ceny. Obniżenie ceny powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Żądać wymiany rzeczy na inną. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku, kupujący może żądać dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych tej samej ilości rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia wynikłej szkody.

Żądać usunięcia wady. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości, a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od dnia, w którym rzecz została wydana kupującemu.