REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POLKI.PL

§ 1.

Niniejszy Regulamin został udostępniony pod adresem: https://polki.pl/regulamin.html bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady: 

 1. przeglądania Treści udostępnionych w Serwisie, w tym Treści użytkowników 
 2. dokonywania Rejestracji,
 3. prowadzenia Kont użytkowników,
 4. korzystania z Forum,
 5. możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 6. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika,
 7. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika,
 8. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową,
 9. składania i rozpatrywania reklamacji.

Niektóre z usług Serwisu, ze względu na ich specyfikę mogą być regulowane przez odrębne regulaminy szczegółowe dołączone do niniejszego Regulaminu, jako jego załączniki lub udostępniane Użytkownikom przez Administratora w Serwisie każdorazowo przed skorzystaniem z danej usługi. 

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem redakcja@polki.pl.

§ 2.
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  • AdministratorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
  • Forum – część Serwisu służąca Użytkownikom do publikowania Treści Użytkowników, wymiany poglądów i opinii, publikowania ogłoszeń, zakładania zamkniętych klubów tematycznych.
  • Konkursy – działania organizowane przez Administratora każdorazowo na podstawie odrębnego regulaminu publikowanego w Serwisie pod ogłoszeniem o Konkursie.
  • Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsumenta.
  • Konto użytkownika – oznaczony wybranym loginem, adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisie. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
  • Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwis.
  • Polki.pl rekomendują – funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem https://polki.pl/opinie/regulamin.html oraz dołączonego, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
  • Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  • Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
  • Serwis – strona internetowa www.polki.pl wraz z subdomenami. 
  • Treści – wszystkie treści dostępne w Serwisie opublikowane przez Administratora.
  • Treści Użytkownika/ Treści Użytkowników - treści publikowane przez poszczególnych Użytkowników w ramach Forum.
  • Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika lub zarejestrowała się za pośrednictwem serwisu Facebook. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego. 

§ 3.
INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
  1. uzyskaniu dostępu do Treści oraz Treści Użytkowników,
  2. możliwości udziału w Konkursach,
  3. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości publikowania Treści Użytkowników,
  3. możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Polki.pl rekomendują,
  4. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
 9. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
 10. Zabronione jest dostarczanie Treści Użytkowników, które są bezprawne, obraźliwe, wulgarne, naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, jak również zabronione są jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub do celów sprzecznych z prawem, jak również zabronione są wszelkie zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób. W przypadku stwierdzenia zachowań, o których mowa w zdaniach poprzedzających Administrator może zablokować Konto użytkownika na określony czas lub na stałe, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika. Blokada konta uniemożliwia Użytkownikowi publikowanie na Forum raz udział w Akcjach przeprowadzanych w Polki.pl rekomendują.  
 11. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści Użytkowników przechowywanych w Serwisie, Administrator może niezwłocznie uniemożliwić do nich dostęp. 

§ 4.
REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. Usługę aktywacji Konta użytkownika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji za pośrednictwem Serwisu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – loginu Użytkownika oraz wybranego hasła.  
 2. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisu, które nie posiadają Konta użytkownika.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.

§ 5.
ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ZGODNOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG Z UMOWĄ.

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 2. Użytkownik może usunąć Konto użytkownika w wybranym przez siebie momencie. W tym celu należy skorzystać z serwisu mojedane.burdamedia.pl, gdzie po uzyskaniu dostępu Użytkownik będzie mógł samodzielnie złożyć żądanie usunięcia Konta użytkownika. Użytkownik może także złożyć żądanie usunięcia konta pisząc wiadomość na adres: redakcja@polki.pl, wyłącznie wysyłając takie żądanie z adresu email, którym posłużył się przy zakładaniu Konta użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji żądania.  
 3. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia jego usunięcia przez serwis mojedane.burdamedia.pl oraz do 5 dni roboczych od momentu zlecenia jego usunięcia za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres: redakcja@polki.pl.
 4. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, pozostaje bez wpływu na obowiązywanie licencji do Treści Użytkownika opublikowanych w ramach Forum, Polki.pl rekomendują i innych udzielonych na podstawie § 9 poniżej lub na podstawie odrębnych regulaminów. W wypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, Treści Użytkownika na stronie Serwisu są anonimizowane. Wypowiedzenie licencji do Treści Użytkownika następuje na zasadach określonych w § 9 lub określonych w odrębnych regulaminach.    
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy uzyska wiarygodną informację o tym, że: zachowanie Użytkownika lub Treści Użytkownika są bezprawne, obraźliwe, wulgarne naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, Użytkownik wykorzystuje Serwis do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, Użytkownik swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób. Administrator może również wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta lub innych usług w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej usługi. W takim wypadku Administratora obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. 
 6. W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o wystąpieniu naruszeń opisanych w ust. 5 Administrator może również zablokować Konto użytkownika na okres do kilkunastu dni lub na stałe.   
 7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 Użytkownikowi zostanie uniemożliwione zalogowanie się na swoje Konto użytkownika, publikowanie na Forum, udział w Akcjach przeprowadzanych w Polki.pl rekomendują przez określony czas lub stale, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszej próbie logowania do Serwisu. 
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 9. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email redakcja@polki.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 10. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 11. Usługi świadczone w Serwisie mogą polegać na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług w pełni na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, jeżeli: i) Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; lub ii) za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie.
 12. Jeżeli Administrator nie dokonał aktywacji Konta użytkownika, Konsument wzywa go do jej aktywacji. Jeżeli Administrator nie aktywuje Konta użytkownika niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika i Administratora terminie, Konsument może odstąpić od Umowy. Konsument może również odstąpić od umowy bez wzywania do aktywacji Konta użytkownika, jeżeli: i) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie aktywuje Konta użytkownika lub ii) Konsument i Administrator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin aktywacji Konta użytkownika miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie aktywował jej w tym terminie. 
 13. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową przez cały okres obowiązywania umowy. 
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak zgodności usługi z umową w przypadku, gdy: i) Użytkownik nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej; ii) nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik; iii) dostarczył Konsumentowi aktualizację usługi i poinformował o potrzebnie oraz konsekwencjach jej niezainstalowania; iv) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora. Pkt. iii) i iv) dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ze względu na właściwości techniczne świadczonej usługi, przepisy zobowiązują Administratora do informowania Konsumenta i dostarczania mu aktualizacji usługi. 
 15. Jeżeli usługa jest niezgodna z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 14 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. 
 16. W przypadku niezgodności usługi z umową Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: i) doprowadzenie do zgodności treści usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; ii) Administrator nie doprowadził usługi do zgodności z umową, iii) brak zgodności usługi z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową; iv) brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia jej do zgodności z umową; v) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator nie będzie wykorzystywał treści innych niż innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Serwisu, z wyjątkiem treści, które: i) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; ii) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; iii) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; iv) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

§ 6.
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres redakcja@polki.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 6 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 7.
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://polki.pl/polityka-prywatnosci.html

§ 8.
FORUM

 1. Na Forum mogą publikować jedynie Użytkownicy.
 2. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Treści Użytkownika.
 4. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników na Forum treści bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych czy wulgarnych. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem. 
 5. Zabronione jest umieszczanie na Forum przekazów reklamowych, ofert pracy, w tym umieszczanie linków wpisów promujących produkty i usługi.
 6. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści Użytkownika opublikowanych na Forum, Administrator może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych treści. 
 7. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej oraz przy spełnieniu przesłanek z § 5 ust. 5, Konto użytkownika może zostać również zablokowane na określony czas lub na stałe. 

§ 9.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do Treści umieszczanych przez Administratora w Serwisie, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Serwisu podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści Użytkownika w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści Użytkownika, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Określone Treści Użytkownika mogą być objęte odmiennymi warunkami licencji opisanymi w regulaminach szczegółowych.   
 3. Użytkownik publikujący w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez niego Treści Użytkownika. 

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisie lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 3. O zmianach Usług, Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany przez Administratora minimum na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Usług lub Regulaminu wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie akceptuje treści zmian Usług lub Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika. 
 5. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług. 
 6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN POLKI.PL REKOMENDUJĄ

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Polki.pl rekomendują. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 1. Akcja – konkurs, prowadzony przez Organizatora, stanowiący rekrutację Testerek do Testu. Organizator przesyła informacje o nowych Akcjach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia na Stronie internetowej.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.
 3. OrganizatorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  
 4. Opinia – opinia wystawiona przez Testerkę po przetestowaniu Produktu.
 5. Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, przekazywane Testerkom, będące przedmiotem Testu.
 6. Recenzentka – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji, tj. posiada Konto użytkownika oraz wyraziła zgodę na uczestniczenie w klubie Polki.pl rekomendują.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.
 8. Strona internetowa – strona internetowa klubu Polki.pl rekomendują prowadzona przez Organizatora pod adresem: https://polki.pl/opinie.html
 9. Test – działanie prowadzone przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegające na testowaniu i badaniu opinii o Produktach oraz ich stosowaniu. Celem Testu jest poznanie opinii Testerek o Produktach. Organizator przesyła informacje o nowych Testach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej.
 10. Testerka – Recenzentka, która została wybrana przez Organizatora w ramach Akcji do udziału w danym Teście.

§ 2.
ZASADY PROWADZENIA AKCJI. WYBÓR TESTEREK DO TESTU

 1. W Teście może wziąć udział Recenzentka, tj. Użytkownik, który podczas Rejestracji lub po zalogowaniu do Konta użytkownika w serwisie polki.pl wyraził zgodę na uczestniczenie w klubie Polki.pl rekomendują. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 5 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów np.: określonego wieku Recenzentki, potrzeb pielęgnacyjnych, wcześniejszego uczestnictwa w Testach (ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia ankiety po Teście zgodnie z harmonogramem i pozostawienia Opinii), braku stwierdzenia łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, aktywności na portalu Instagram oraz liczby obserwujących profil na tym portalu, jak również innych kryteriów wybranych przez Organizatora.
 2. W Teście nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 
 3. Każda Recenzentka może wziąć udział w Akcji do danego Testu tylko jeden raz.
 4. Organizator każdorazowo przesyła informacje o nowych Akcjach i Testach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Akcji i Testu oraz terminów zgłoszeń do Akcji, liczby Testerek, które mogą zostać wyłonione w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminu wypełniania ankiety i zamieszczania Opinii.
 5. W celu wzięcia udziału w Akcji (czyli konkursie stanowiącym rekrutację do Testu) Recenzentka powinna:
  1. zalogować się na Konto użytkownika;
  2. wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie internetowej Test, w którym Recenzentka chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzentka zostanie przekierowana do formularza zgłoszeniowego do Testu;
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  4. udzielić odpowiedzi na pytania otwarte stanowiące część formularza zgłoszeniowego;
  5. udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych;
  6. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
 6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzentki – autorki odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 7. Laureatami Akcji, czyli Testerkami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście zostaną Recenzentki, spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz których odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. 
 8. Testerki zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy Rejestracji jak również poprzez umieszczenie informacji obejmującej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto pod informacją o Akcji.    
 9. Produkty zostaną wysłane do Testerek pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerki o wygranej.
 10. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testerki, prawo do nagrody wygasa.
 11. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 12. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerce Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produktu, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej.
 13. Produkty otrzymane od Organizatora nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerki za działanie Produktów. Testerka każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z treścią informacji dołączonych lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Testerka powinna skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Testerka może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu. 

§ 3.
ZASADY PROWADZENIA TESTU

 1. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testerkę Produktów i przekazaniu Organizatorowi Opinii dotyczącej Produktów. W tym celu, Testerka otrzyma za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu:
  1. link do ankiety, którą zobowiązana jest wypełnić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście; lub / oraz
  2. prośbę o umieszczenie Opinii o przetestowanych Produktach we wskazanym przez Organizatora miejscu, którą zobowiązana jest zamieścić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście.
 2. W przypadku, jeżeli Testerka nie wypełni ankiety lub/oraz nie umieści swojej Opinii o testowanych we wskazanym przez Organizatora miejscu, Organizator może wykluczyć Testerkę z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 3. Wystawienie Opinii przez Testerkę jest równoznaczne z jej oświadczeniem o przetestowaniu Produktu. 
 4. Opinia musi spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz odzwierciedlać rzetelnie faktyczne odczucia Testerki po przetestowaniu Produktu Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opublikowanej Opinii. 

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Recenzentka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez nią w Akcji; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
 2. Testerka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii opublikowanej przez nią we wskazanym przez Organizatora miejscu; (ii) Opinia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii.
 3. Z chwilą opublikowania Opinii we wskazanym przez Organizatora miejscu Testerka udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii, na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz producenta Produktu, którego dotyczy Opinia, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Opinii i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3.
 4. Testerka udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii, w tym do tłumaczenia Opinii na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 
 5. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 6. Testerka oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jej imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii lub utworu zależnego od Opinii, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 7. Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną przez nią Opinię. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko Organizatorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Organizatora z Opinii, Testerka zobowiązuje się zwolnić Organizatora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby lub podmiotu trzeciego z powyższych tytułów. 

Załącznik nr 2

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

adres poczty elektronicznej: redakcja@polki.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

lub na adres:redakcja@polki.pl

 • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 • Data zawarcia umowy:…..............................................................................................

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 • Adres konsumenta(-ów) .................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 • Data ..............................................................................................................