Nie płać podatku od spadku

Odziedziczyłaś mieszkanie po babci? Rodzice podarowali ci pieniądze na samochód? Nie zapłacisz podatku, jeśli odpowiednio wcześnie powiadomisz o tym urząd skarbowy.
Nie płać podatku od spadku
Z godnie z przepisami, które obowiązują od 2007 r., jeśli otrzymasz darowiznę lub spadek od bliskiej osoby, nie musisz płacić wymaganego w takiej sytuacji podatku. Nie ma znaczenia, co dostałaś. Istotny jest jedynie fakt, kto ci to dał.

Całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny. Przepisy prawa zaliczają do niej: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierba, ojczyma, macochę i rodzeństwo.

Zwolnienie podatkowe obejmuje cię jednak tylko wtedy, gdy spełnisz określone w ustawie warunki:
 • jeżeli darowizna lub spadek przekracza kwotę 9637 zł, należy zgłosić ją do urzędu skarbowego;
 • darowizna pieniężna musi być przekazana przekazem pocztowym albo wpłacona na konto bankowe.
Uwaga! W wypadku darowizny zgłoszenie jest konieczne, jeżeli wartość majątku uzyskanego od tej samej osoby w ciągu pięciu lat przekroczyła wspomnianą kwotę. Jeżeli kwota darowizny jest niższa, nie trzeba tego zgłaszać.

Kto i kiedy zgłasza?
Spadek powinnaś zgłosić osobiście. Natomiast w przypadku darowizny zgłoszenie zależy od tego, co dostałaś. Jeżeli jest to nieruchomość, to notariusz powiadamia urząd skarbowy (darowizna wymaga bowiem formy aktu notarialnego). Gdy rodzina dała ci pieniądze – obowiązek poinformowania fiskusa spoczywa na tobie.

Na zgłoszenie masz miesiąc. Termin biegnie od dnia, gdy powstał obowiązek podatkowy. Moment jego powstania zależy od sposobu (spadek, darowizna) uzyskania majątku. I tak np.:
 • przy dziedziczeniu jest to dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu o nabyciu praw spadkowych;
 • przy zapisie lub poleceniu testamentowym – data wykonania zapisu lub polecenia;
 • przy zachowku – dzień otrzymania całości lub części należnej kwoty;
 • przy darowiźnie – data podpisania umowy przed notariuszem, a gdy umowa ma inną formę niż akt notarialny, dzień wręczenia cennej rzeczy.
Uwaga! W wypadku darowizny pieniężnej terminem przekazania jest data stempla pocztowego na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym.
 
Do jakiego urzędu?

To zależy od tego, co otrzymałaś w spadku lub darowiźnie. Gdy odziedziczyłaś nieruchomość, zgłaszasz to w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca jej położenia. W przypadku darowizny musisz powiadomić urząd skarbowy właściwy dla:
 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli dostałaś np. działkę,
 • miejsca zamieszkania darczyńcy – gdy otrzymałaś rzeczy ruchome,
 • twojego miejsca zamieszkania – jeżeli jest to darowizna z zagranicy.


Jaki druk wypełniasz? 
Zgłoszenie składasz na urzędowym formularzu SD-Z2. Można go znaleźć w Internecie na stronie mf.gov.pl/podatki/formularze podatkowe/inne.

W zależności od tego, czy rzecz otrzymałaś w spadku, czy w darowiźnie, do zgłoszenia powinnaś dołączyć:
 • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw spadkowych,
 • testament,
 • dokument potwierdzający, że osoba, od której otrzymałaś nieruchomość, miała do niej tytuł prawny (może to być np. wypis z księgi wieczystej, umowa sprzedaży),
 • umowa darowizny i dowód wpłaty pieniędzy.
Jeżeli zapomnisz o zgłoszeniu
Gdy przekroczysz wymagany do powiadomienia miesięczny termin, urząd skarbowy obciąży cię podatkiem za nabyty spadek (darowiznę). Będzie on obliczony tak, jak dla I grupy podatkowej. Gorzej, jeśli „zapomnisz” o swoim obowiązku, a fiskus to wykryje. Wówczas możesz zapłacić tzw. sankcyjną stawkę – to, co dostałaś lub odziedziczyłaś, zostanie opodatkowane według skali 20 procent niezależnie od grupy podatkowej. Gdy taka sytuacji ci się przydarzy, napisz do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o odstąpienie od karania. Jeżeli urząd go nie uwzględni, możesz się odwołać do izby skarbowej.

Prezent od dalszej rodziny
Jeżeli obdarowującym jest ktoś z dalszych krewnych, podatek cię nie minie. To, w jakiej wysokości go zapłacisz, zależy od stopnia pokrewieństwa. Przepisy wyróżniają trzy grupy podatkowe:
 • I grupa: teściowa, synowa, zięć oraz najbliższa rodzina, jeżeli nie zostały spełnione warunki zwolnienia podatkowego;
 • II grupa: dalsza rodzina, np.: ciotki, wujowie, stryjowie, siostrzeńcy, szwagierki, bratowe;
 • III grupa: krewni i powinowaci niezaliczeni do dwóch poprzednich grup oraz osoby obce.
Przy obliczaniu należności dla urzędu skarbowego nie zapomnij uwzględnić tzw. kwoty wolnej od podatku. Dla każdej grupy podatkowej jest ona inna i wynosi:
 • 9637 zł dla I grupy,
 • 7276 zł dla II grupy,
 • 4902 zł dla III grupy.
To, co dostajesz ponad tę kwotę, podlega opodatkowaniu (wysokość podatku podajemy w ramce poniżej).

podatek.jpg

Alicja Hass / Przyjaciółka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)