Zasady udzielania licencji do materiałów redakcyjnych serwisu Polki.pl

I. Definicje
§ 1
Ilekroć w niniejszych Zasadach stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. „Regulamin"/„Zasady” – niniejsze zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych portali należących do Burda Media Polska Sp. z o.o."

2. „Burda Media Polska"/„Licencjodawca” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., właściciel portali internetowych Grupy Burda

3. „Portal" - portal internetowy prowadzony przez Burda Media Polska Sp. z o.o. pod aktualnym adresem URL https://polki.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;

4. „Licencjobiorca" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Zasadach;

5. „Materiały Redakcyjne”– pochodzące z Portalu teksty, do których prawa przysługują Burda Media Polska Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Zasadach;

II. Postanowienia Ogólne
§ 2
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.

2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa, w tym ustawę o ochronie baz danych oraz ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji.

4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych osobom trzecim.

5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania, bez zgody Licencjodawcy, jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów.

6. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez Burda Media Polska Sp. z o.o., a w razie nieprzekazania takiej informacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.

III. Rodzaje licencji
§ 3
1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie prze siebie wybranym.

2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w seci wewnętrznej (Intranet), uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i udostępniania Materiału Redakcyjnego w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.

3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie lub innej formie wydawniczej, uprawniony jest do zwielokrotnienia Materiału Redakcyjnego techniką drukarską i jednorazowego wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego.

4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i udostępniania Materiału Redakcyjnego osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w umowie licencji, o której mowa w § 4 ust. 5.

IV. Procedura udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych
§ 4
1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wymaga nabycia licencji oraz zapłaty wynagordzenia. Nabycie licencji następuje w drodze poniższej procedury i kończy się podpisaniem umowy licencji, której wzór stanowi załącznik do Zasad.

2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła Burda Media Polska Sp. z o.o. zapytanie e-mailem na adres licencje@polki.pl, w którym określa co najmniej cel lub sposób wykorzystania, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania.

3. Burda Media Polska Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, na wskazany adres e-mail w ciągu 72 godzin, chyba, że Burda Media Polska Sp. z o.o. otrzyma zapytanie w dniu wolnym od pracy, wówczas odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym. Brak udzielenia odpowiedzi nie oznacza zgody na udzielenie licencji.

4. Burda Media Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia Burda Media Polska Sp. z o.o., wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzieleniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego.

5. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego następuje na podstawie zawartej umowy licencji, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Umowa określającego co najmniej: rodzaj i okres licencji, adres stron internetowych, na których Materiał Redakcyjny będzie rozpowszechniany lub tytuł dziennika lub czasopisma, w którym zostanie zamieszczony, a nadto inne elementy wymagane ze względu na cel, w jakim Materiał Redakcyjny będzie wykorzystywany.

V. Postanowienia końcowe
§ 5
1. Licencjodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronach Portalu, chyba że Burda Media Polska Sp. z o.o. określi inny termin ich wejścia w życie, nie wcześniejszy jednak niż dzień publikacji na stronach Portalu.

2. Niniejsze Zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych serwisu polki.pl wchodzą w życie z dniem 1 marca 2012 roku.

Załącznik:
wzór umowy licencji na korzystanie z materiałów redakcyjnych wydawcy umieszczonych w portalu internetowym polki.pl