Czy wiesz jakie środki wychowawcze stosuje sąd wobec nieletnich?

Czy wiesz jakie środki wychowawcze stosuje sąd wobec nieletnich?

Sąd rodzinny wobec nieletnich stosuje środki wychowawcze lub poprawcze. Zobacz zatem jaki arsenał instytucji sąd rodzinny ma do wykorzystania!
/ 21.11.2017 09:51
Czy wiesz jakie środki wychowawcze stosuje sąd wobec nieletnich?

Sąd rodzinny może udzielić upomnienia;

Sąd rodzinny może zobowiązać nieletniego do określonego postępowania, np. do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac na rzecz pokrzywdzonego, do przeproszenia pokrzywdzonego czy do podjęcia nauki lub pracy;

Sąd rodzinny może także nakazać nieletniemu uczestniczenie w odpowiednich zajęciach terapeutycznych lub zakazać mu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach;

Może nałożyć na nieletniego nadzór kuratora;

Może także orzec o umieszczeniu go w zakładzie poprawczym, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji;

Sąd rodzinny może również zobowiązać Was jako rodziców do poprawy warunków wychowawczych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza czy poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

Jeżeli będzie uchylać się od wykonania obowiązków nałożonych na Was przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć Wam karę pieniężną w wysokości od 50 do 1 500 złotych;

Właściwość miejscową sądu rodzinnego ustala się według miejsca zamieszkania nieletniego;

Jako rodzice zostaniecie zawiadomieni o wszczęciu postępowania w sprawie Waszego nieletniego dziecka.