Czy wiesz jak zmienić sprzedawcę energii?

Od 1 lipca 2007 roku konsumenci mają prawo wyboru i zmiany sprzedawcy energii. Zmiana operatora nie jest uzależniona od jakichkolwiek kosztów, a cała procedura nie powinna być dłuższa niż 30 dni, przedstawia się to następująco:
/ 12.10.2017 13:19

Odbiorca zawiera umowę sprzedaży z nowym sprzedawcą- nowa umowa sprzedaży wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą.

Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą. W sytuacji, gdy sprzedawcą dotychczasowym była spółka dystrybucyjna, odbiorca wypowiada umowę kompleksową, tzn. obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji.

Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucji. Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać: określenie stron nowej umowy sprzedaży, termin obowiązywania umowy, planowane ilości dostaw energii, określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

Czasami wymagane jest dostosowanie liczników, których koszty ponosi właściciel układu pomiarowo - rozliczeniowego.

Ostatnim etapem jest końcowe rozliczenie się ze dotychczasowym dostawcą energii.