Czy wiesz jak możesz odtworzyć dyplom lub świadectwo ukończenia nauki?

Sprawdź co zrobić jeżeli Twój dyplom lub świadectwo zaginął lub uległ zniszczeniu, a nie możesz uzyskać nowego dokumentu lub jego duplikatu w instytucji, która dokument wystawiła, gdyż te akta zaginęły, zostały zniszczone lub instytucja która je wystawiła została zlikwidowana!
/ 26.10.2017 14:09

Wniosek o odtworzenie dyplomu składasz do sądu rejonowego Twojego miejsca zamieszkania;

Wniosek powinien spełniać wszelkie wymogi przewidziane dla pism procesowych, a przede wszystkim we wniosku musisz podać dokładną treść zaginionego lub zniszczonego dokumentu, o ile to możliwe w dosłownym jego brzmieniu. Musisz we wniosku zażądać zgodnie z treścią podaną we wniosku;

Do wniosku musisz załączyć dowody na jego poparcie;

Do wniosku musisz także dołączyć zaświadczenie instytucji lub osoby, która dany dokument wystawiła, która stwierdza, że odmawia wystawienia nowego dokumentu lub duplikatu i podać powód;

Sąd wydaje postanowienie w postępowaniu nieprocesowym. Po jego uprawomocnieniu sąd wydaje na Twój wniosek wypis tego postanowienia, które odtwarza zaginiony dokument;

Wypis zastępuje utracony dokument i posiada taką moc jak ten dokument.