Czy wiesz jak dokonać działu spadku?

Wspólność majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami ustaje przez dział spadku. Stawarza on bowiem nową sytuacje prawną, gdyż z chwilą jego dokonania poszczególni spadkobiercy stają się jedynymi podmiotami praw majątkowych płynących ze spadku. Zobacz więc jak tego dokonać!

Działu spadku możesz dokonać dopiero po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku. Dlatego do wniosku o przeprowadzenie działu musisz dołączyć prawomocne postanowienie stwierdzające, którzy spadkobiercy dziedziczą spadek i w jakich częściach;

Jeżeli nie dołączysz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to nie będzie to pociągało za sobą daleko idących konsekwencji, bowiem w takim wypadku sąd dokonuje stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu działowym. Oczywiście przedłuża to postępowanie;

Dział spadku, nawet sądowy, powinien nastąpić na podstawie zgodnego wniosku wszystkich spadkobierców. Gdy nie można dokonać działu na zgodny wniosek spadkobierców, o sposobie podziału majątku decyduje sąd po wysłuchaniu uczestników postępowania, a w wielu wypadkach także po zasięgnięciu opinii biegłych;

Od wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 500 zł, a jeżeli wniosek będzie zawierać zgodny projekt działu spadku - 300 zł.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)