Czy wiesz jak dokonać działu spadku?

Wspólność majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami ustaje przez dział spadku. Stawarza on bowiem nową sytuacje prawną, gdyż z chwilą jego dokonania poszczególni spadkobiercy stają się jedynymi podmiotami praw majątkowych płynących ze spadku. Zobacz więc jak tego dokonać!
/ 23.10.2017 10:43

Działu spadku możesz dokonać dopiero po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku. Dlatego do wniosku o przeprowadzenie działu musisz dołączyć prawomocne postanowienie stwierdzające, którzy spadkobiercy dziedziczą spadek i w jakich częściach;

Jeżeli nie dołączysz postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to nie będzie to pociągało za sobą daleko idących konsekwencji, bowiem w takim wypadku sąd dokonuje stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu działowym. Oczywiście przedłuża to postępowanie;

Dział spadku, nawet sądowy, powinien nastąpić na podstawie zgodnego wniosku wszystkich spadkobierców. Gdy nie można dokonać działu na zgodny wniosek spadkobierców, o sposobie podziału majątku decyduje sąd po wysłuchaniu uczestników postępowania, a w wielu wypadkach także po zasięgnięciu opinii biegłych;

Od wniosku takiego pobierana jest opłata stała w kwocie 500 zł, a jeżeli wniosek będzie zawierać zgodny projekt działu spadku - 300 zł.