Czy wiesz co to są tzw. negatywne przesłanki rozwodu?

Pomimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w trzech przypadkach - są to tzw. przesłanki negatywne rozwodu:
/ 04.12.2017 13:02

Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci. Pojęciem dobra dziecka określić można sprzyjanie rozwojowi fizycznemu i duchowemu by było ono należycie przygotowane do pracy dla dobra społeczeństwa i stosownie do jego uzdolnień. W powyższym pojęciu mieści się również dbałość i troska o interesy majątkowe, przejawiająca się w prawidłowym zarządzaniu jego majątkiem. Przy ocenie, czy dobro dziecka sprzeciwia się rozwodowi, należy mieć na uwadze przede wszystkim jego wiek;

Jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, które można określić jako podstawowe zasady etycznego i uczciwego postępowania. Zasady te przemawiają przeciwko rozwodowi w sytuacji gdy wyrok w przedmiotowej sprawie, naruszałby interesy któregoś z Was jeśli byłby niewinny, a na skutek powyższego orzeczenia doznałaby rażącej krzywdy;

Jeżeli rozwodu żąda jedno z Was wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugi małżonek zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Ocena skuteczności odmowy zgody na rozwód powinna być dokonywana przede wszystkim z uwzględnieniem przyczyn rozkładu oraz okoliczności i zdarzeń, jakie powstały po ustaniu Waszego pożycia, np. związków pozamałżeńskich oraz dzieci w nich urodzonych.