Czy poręczyciel kredytu odpowiada tak samo jak kredytobiorca w przypadku niespłacania go?

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia należności, na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
/ 19.10.2017 11:48

Oświadczenie poręczyciela powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

W przypadku nie spłacania kredyt przez kredytobiorcę, poręczyciel staje się odpowiedzialny za jego spłatę. Tym samym poręczyciel staje się tzw. dłużnikiem solidarnym - ma podobne prawa i obowiązki, co główny kredytobiorca.

To kredytodawca ma prawo wyboru, od kogo będzie dochodzić zapłaty.

Poręczyciel powinien być powiadamiany o każdym opóźnieniu w spłacie kredytu. Co prawda, jeżeli kredytodawca nie powiadomi poręczyciela, nie spowoduje to, że będzie on zwolniony od odpowiedzialności za poręczony kredyt, ale okoliczność ta wpłynie na rozmiar tej odpowiedzialności.

Poręczycielowi, który spłacił kredyt za kredytobiorcę przysługuje prawo do dochodzenia kwoty, jaką wydał na spłacenie kredytu.

W przypadku poręczenia za kredyt, który zaciągnęła osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych, poręczyciel powinien spłacić świadczenie jako dłużnik główny, gdy wiedział o braku tej zdolności lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Tagi: kredyt