Czy konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na usługę kosmetyczną?

W przypadku źle wykonanej usługi kosmetycznej również przysługuje nam reklamacja. Jednak jej warunku są bardziej rygorystyczne niż w przypadku reklamacji produktu.
/ 19.10.2017 09:46

Każda osoba wybierająca się do zakładu kosmetycznego musi mieć świadomość, że za daną usługę będzie musiała zapłacić nawet, jeżeli nie będzie zadowolona z efektu. Zagadnienie to zostało uregulowane w kodeksie cywilnym, z którego wyraźnie wynika, iż nie może uchylać się od obowiązku uiszczenia zapłaty za wykonaną usługę.

W sytuacji, gdy nie jesteśmy zadowoleni z danej usługi mamy prawo żądać dokonania poprawki na koszt usługodawcy. Powinno to nastąpić w jak najkrótszym terminie. Drugą opcją jaka nam w tej sytuacji przysługuje jest możliwość odstąpienie od umowy. Dotyczy to jednak istotnych wad, a ciężar ich udowodnienia spoczywa na usługobiorcy, co w rzeczywistości jest trudne do wykazania. Istnieje również możliwość zażądania obniżenia ceny usługi- przy nieistotnych wadach.

Gdy usługodawca podniesie cenę usługi w jej trakcie poprzez wykonanie dodatkowych prac bez zgody usługobiorcy, nie może on żądać od nas zapłacenia wyższej ceny. Jednak w sytuacji, gdy prace dodatkowe okazały się niezbędne, a usługodawca zachowując należyta staranność nie mógł ich przewidzieć, wtedy mamy obowiązek zapłaty wyższego wynagrodzenia.