Czy wiesz jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest przyznawane co roku studentom z najlepszymi wynikami w nauce. Jednym z warunków jego otrzymania jest złożenie w terminie wniosku. Wyjaśnię wam jak prawidłowo wypełnić wniosek o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
/ 29.09.2010 16:39

Przede wszystkim musisz wyliczyć średnią ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń (na ocenę) uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów. Zaokrąglasz do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli studiujesz na pierwszym roku studiów II stopnia średnią wyliczasz na podstawie ocen z lat studiów I stopnia. Jeżeli studiujesz na magisterskich studiach uzupełniających (MSU) średnią wyliczasz tylko z ocen uzyskanych na pierwszym roku studiów MSU (nie z ocen ze studiów pierwszego stopnia).

Punkty 1-11 wniosku wypełniasz tylko dla 1 kierunku studiów. Podajesz nazwę kierunku, wydział, tryb studiów, zaliczony rok i średnią ocen. Jeżeli studiujesz równolegle na kilku kierunkach, możesz wypełnić wniosek z każdego z tych kierunków, o ile spełniasz warunki otrzymania stypendium.

Jak wpisywać osiągnięcia? We wniosku wpisujesz tylko te osiągnięcia naukowe, które miały miejsce w okresie branym pod uwagę przy wyliczaniu średniej do 30 września 2010 r., czyli jeżeli starasz się o stypendium po I roku studiów uwzględniasz osiągnięcia z okresu od 1 października roku rozpoczęcia studiów do 30 września kolejnego roku. Pamiętaj, że wszystko musisz mieć udokumentowane w postaci dyplomów, certyfikatów, publikacji itp. Za przedstawienie fałszywych informacji grożą ci konsekwencje prawne.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)