POLECAMY

Czy wiesz jak wygląda umowa zlecenia?

Umowa zlecenia jest bardzo powszechną forma zatrudnienia. Sprawdź, jakie prawa i obowiązki wiążą się z jej podpisaniem.

Co do zasady, podpisując umowę zlecenia zobowiązujesz się do wykonania określonej czynności prawnej. Jednakże, jest ona również powszechnie stosowana, np. w przypadku zatrudnienia.

Umowa zlecenia, choć nie jest to obowiązkowe, jest odpłatna. Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu zlecenia.

Zlecenie powinno być wykonane przez Ciebie osobiście. Z ważnych przyczyn (np. choroba) lub jeżeli tak postanowiono w umowie, wykonanie zlecenia możesz powierzyć osobie trzeciej. Powinieneś informować zleceniodawcę o tym, jak przebiega sprawa, a po wykonaniu zlecenia złożyć mu sprawozdanie.

Możesz działać jako zastępca bezpośredni – na rzecz i w imieniu dającego zlecenie. Jako zastępca pośredni działasz na rzecz zleceniodawcy, ale we własnym imieniu. W takiej sytuacji jesteś zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy na dającego zlecenie.

Umowa zlecenia może zostać wypowiedziana przez strony w każdym czasie. Jeżeli nastąpiło to bez ważnego powodu, wówczas osoba, która wypowiedziała umowę, jest zobowiązana naprawić szkodę.

Zlecenie jest umową starannego działania. Oznacza to, że zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania swojej pracy tak, aby osiągnąć cel przewidziany w umowie. Wykonanie zlecenia nie zależy więc od osiągnięcia należytego rezultatu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)