Jak sprawdzić lata pracy w zus fot. Adobe Stock

Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?

Aby sprawdzić lata pracy w ZUS, ważne jest rozróżnienie lat składkowych i nieskładkowych. Oto jak sprawdzić ile lat się przepracowało i czy należy ci się emerytura lub renta.
Milena Oszczepalińska / 28.09.2020 10:32
Jak sprawdzić lata pracy w zus fot. Adobe Stock

Staż pracy obliczysz, sumując tzw. okresy składkowe i bezskładkowe. Te pierwsze zaliczane są do stażu w całości, natomiast drugie – tylko w części (nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych). Jak sprawdzić lata pracy w ZUS? Podpowiadamy.

Spis treści:

 1. Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?
 2. Jak udokumentować staż pracy?

Jak sprawdzić lata pracy w ZUS?

Jak sprawdzić ile lat się przepracowało wg ZUS? Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, które lata są okresami składkowymi, które nieskładkowymi, a które uzupełniającymi. Policz, ile ich jest i zsumuj. Podpowiadamy, jak rozróżnić poszczególne okresy.

Staż pracy to w skrócie suma okresów, za które odprowadzane były składki emerytalne i rentowe.

Okresy składkowe

To czas twojego faktycznego zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Zalicza się do nich m.in.:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę nakładczą (chałupnictwo),
 • pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej objętej ubezpieczeniem,
 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych.

Okresy nieskładkowe

To czas, kiedy nie pracujesz i nie jest za ciebie odprowadzana składka na ubezpieczenie, czyli m.in. okresy pobierania:

 • wynagrodzenia za czas choroby,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego, opiekuńczego),
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Do tych okresów zalicza się również:

 • naukę w szkole wyższej na jednym kierunku (w wymiarze określonym w programie studiów),
 • urlop wychowawczy i bezpłatny udzielony na opiekę nad małym dzieckiem,
 • niewykonywanie pracy w okresie przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

Okresy uzupełniające

Gdyby okazało się, że okresów składkowych i nieskładkowych jest za mało do nabycia prawa do emerytury, ZUS może uwzględnić (jako składkowe):

 • okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacano składki,
 • przypadające przed 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego pod warunkiem, że miałaś już ukończone 16 lat,
 • praca w gospodarstwie rolnym np. rodziców przed 1 stycznia 1983 r. (tu też obowiązuje warunek ukończeniu 16. roku życia).

Jak udokumentować staż pracy starając się o emeryturę?

Jak udokumentować okresy składkowe?

Na potwierdzenie okresów składkowych możesz przedstawić świadectwa pracylegitymację ubezpieczeniową z wpisanymi okresami zatrudnienia, zaświadczenie z urzędu pracy (gdy byłaś bezrobotna), zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS o pobycie na zasiłku macierzyńskim. 

Gdyby okazało się, że nie masz jakiegoś dokumentu, potwierdzisz zatrudnienie, okazując np. umowę o pracę czy legitymację służbową.

Jak udokumentować okresy nieskładkowe?

Dokumentem potwierdzającym te okresy są świadectwa pracy, zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie nauki, decyzje ZUS (np. o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego).

Warto wiedzieć:

 • Jeżeli okresy składkowe pokrywają się z nieskładkowymi, ZUS musi przyjąć korzystniejsze dla ciebie rozwiązanie.
 • Gdy nie masz dokumentów na poparcie swoich okresów składkowych, poproś o ich potwierdzenie pracodawcę (zakład pracy ma obowiązek przechowywać akta osobowe pracownika przez 50 lat).
 • Jeśli zakład został zlikwidowany, szukaj dokumentów w firmie, która go przejęła lub w jednostce, której podlegał. Informacje na temat takich podmiotów znajdują się w bazie zlikwidowanych zakładów pracy udostępnionej przez ZUS.

Od 2015 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych listownie wysyła informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Są tam wyszczególnione składki na ubezpieczenie emerytalne, jakie zostały opłacone. Swój własny „stan konta” możesz sprawdzić także przez internet, logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych, pocztą lub osobiście.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 20.04.2009 na podstawie tekstu Alicji Hass, który ukazał w magazynie „Przyjaciółka”.