POLECAMY

Co robić, gdy odchodzi bliska osoba?

Jak załatwić formalności związane z pogrzebem?
Co robić, gdy odchodzi bliska osoba? fot. Dreamstime.com
Gdy odchodzi bliska osoba, mimo rozpaczy, musisz zająć się sprawami związanymi z pożegnaniem kochanej osoby. Podpowiadamy, co i gdzie załatwić. Jak załatwić formalności pogrzebowe?

Zawiadom lekarza

Jeśli bliska ci osoba zmarła, musisz jak najszybciej powiadomić o tym przychodnię rejonową. Przysłany przez nią lekarz stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu.
Zasadniczo powinien być to lekarz, który w ciągu 30 dni przed śmiercią udzielał świadczeń lekarskich zmarłej osobie (czyli lekarz rodzinny). Jeśli nie ma takiego lekarza (bo np. jest na urlopie lub na zwolnieniu) i nie może dokonać oględzin ciała w ciągu 12 godzin od wezwania, kartę wystawia lekarz, który stwierdził zgon, gdy został wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania. Karta zgonu pozwala firmie organizującej pochówek na zabranie ciała.

Zgłoś zgon w urzędzie stanu cywilnego

O śmierci bliskiej osoby musisz powiadomić urząd stanu cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu. Powinnaś to zrobić w ciągu 3 dni (gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej – obowiązuje termin 24-godzinny). Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub zakładzie opiekuńczym, obowiązek powiadomienia USC ciąży na tych instytucjach.
W urzędzie powinnaś przedstawić kartę zgonu. Dołącz do niej:
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • książeczkę wojskową (w przypadku mężczyzn do 50 lat),
 • odpis aktu urodzenia (gdy zmarło dziecko),
 • wniosek o wydanie trzech bezpłatnych odpisów skróconych aktu zgonu.
Ponadto należy przedstawić do wglądu dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon i odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli zmarły pozostawił współmałżonka.

Idź do zakładu pogrzebowego

Kolejny krok, by załatwić formalności pogrzebowe, to ustalenie daty i godziny pogrzebu. Załatwiasz to po okazaniu aktu zgonu w kancelarii parafialnej lub w zarządzie cmentarza. Trzeba będzie opłacić miejsce na cmentarzu (chyba że już je masz). Nie musisz jednak tego wszystkiego ustalać osobiście.
Zakłady pogrzebowe oferują pomoc w załatwianiu wszelkich formalności pogrzebowych. Jeśli chcesz skorzystać z pośrednictwa zakładu pogrzebowego, musisz jej dostarczyć kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, odcinek jej renty (emerytury) i swój dowód osobisty. Wystawiasz też firmie upoważnienie do działania w twoim imieniu. Na tej podstawie jej pracownik załatwi akt zgonu, pogrzeb i zgłosi wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Złóż wniosek o zasiłek pogrzebowy

To świadczenie przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
 • ubezpieczonego,
 • emeryta lub rencisty,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury (renty), ale spełniała warunki do jej uzyskania,
 • osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości macierzyńskiego,
 • członka rodziny jednej z wyżej wymienionych osób.
Zasiłek wypłaca się w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. Obecnie wynosi on 6395,70 zł. Jeśli koszty pogrzebu poniosło więcej osób, zasiłek dzieli się między nie.
Jeśli nie zgłosisz wniosku o zasiłek pogrzebowy w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci krewnego, stracisz do niego prawo.

Zapytaj o odprawę

Jeśli zmarły był pracownikiem, rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna. Wypłaca ją pracodawca. Mogą się o nią ubiegać małżonek oraz inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej. Odprawę dzieli się w częściach równych między uprawnionych. Gdy pozostała tylko jedna osoba, wypłaca się ją w wysokości połowy wyliczonej odprawy. Wysokość odprawy zależy od stażu pracy pracownika w danej firmie i wynosi:
 • jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy był zatrudniony mniej niż 10 lat,
 • 3-miesięczne zarobki, gdy pracował dłużej niż 10 lat,
 • 6-miesięczne wynagrodzenie, gdy jego staż pracy wynosił co najmniej 15 lat.
Odprawa nie przysługuje, jeśli pracownik był przez firmę ubezpieczony na życie, a odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie jest niższe od odprawy. Gdy jest niższe – firma wypłaci różnicę między tymi świadczeniami.

Zapytaj w ZUS-ie o rentę rodzinną

Do renty rodzinnej są uprawnione:
 • dzieci własne lub przysposobione, dzieci drugiego małżonka, jeśli nie ukończyły 16 lat lub 25 lat, gdy się uczą. Renta jest przyznawana bez względu na wiek, jeśli dziecko stało się niezdolne do pracy przed 16. rokiem życia lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat,
 • wnuki i rodzeństwo oraz inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Otrzymają to świadczenie, jeśli spełniają warunek wieku (jak dzieci własne), zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią osoby ubezpieczonej i nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach,
 • wdowa – jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci (wnuków, rodzeństwa) uprawnionych do renty po zmarłym.
Renta należy się także wdowie, która osiągnie wymagany wiek albo stanie się inwalidką w ciągu pięciu lat od śmierci męża lub zaprzestania wychowywania dzieci.

Jak załatwić formalności pogrzebowe, jeśli bliski odszedł za granicą?

Jeżeli chcesz sprowadzić ciało do kraju, musisz mieć decyzję starosty lub prezydenta miasta, w którym zamierzasz pochować swojego krewnego. Z tą decyzją trzeba pójść do konsulatu polskiego. Aby uzyskać zaświadczenie na przewóz zwłok do kraju, trzeba będzie przedstawić ponadto:
 • akt zgonu,
 • zaświadczenie, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną,
 • zezwolenie koronera na wywóz zwłok,
 • zaświadczenie z firmy pogrzebowej, że ciało zostało umieszczone w metalowej zespawanej trumnie.
Załatwienie wszystkich formalności możesz powierzyć polskiej firmie pogrzebowej.

Alicja Hass - "Pani domu"

Sprawdź inne porady:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/rok temu
Mi przy śmierci męża bardzo pomógł fakt, że udałam się z tym do zakładu pogrzebowego Jakubisiak, który naprawdę mi pomógł. Firma zajmuje się dosłownie wszystkimi sprawami związanymi z pogrzebem, dzięki czemu miałam trochę czasu aby dojść do siebie.
/2 lata temu
Nam dużo w formalnościach w rejonowej przychodni zdrowia, Urzędzie Stanu Cywilnego, ZUS pomógł sam zakład pogrzebowy - wrocławski Figiel "Helfa". Bardzo fachowi i pomocni ludzie.