Dojrzała kobieta przegląda dokumenty. fot. Adobe Stock

Renta rodzinna, po mężu, po ojcu - komu przysługuje? Świadczenia z ZUS

Renta rodzinna to świadczenie z ZUS dla członka rodziny osoby zmarłej. Na jakich warunkach jest przyznawana?
Marta Kosakowska / 14.11.2018 15:51
Dojrzała kobieta przegląda dokumenty. fot. Adobe Stock

Renta rodzinna to rodzaj świadczenia socjalnego, które jest wypłacane przez ZUS. Jest ona przyznawana członkowi rodziny zmarłego. Warunki otrzymania renty rodzinnej są ściśle określone. Przeczytaj praktyczny poradnik na temat renty rodzinnej.

Renta rodzinna - renta po mężu, ojcu, dziadkach

Do renty rodzinnej mają prawo członkowie rodziny zmarłego, w tym:

 • małżonek (wdowa lub wdowiec), który w dniu śmierci męża miał ukończone 50 lat lub był niezdolny do pracy. Renta przysługuje również w przypadku jeśli wdowa lub wdowiec wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa zmarłego małżonka. Dotyczy to dzieci, które nie ukończyły 16 lat lub - jeśli się uczą - 18 lat.
 • dzieci - własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, jeśli nie ukończyły 16 lat. Jeśli kontynuują naukę, wiek zostaje wydłużony do 25. roku życia. Kryterium wieku nie obowiązuje, jeżeli dzieci stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat. Jeśli kontynuują naukę - przed ukończeniem 25 lat.
 • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci - jeśli były wychowywane i utrzymywane przez co najmniej rok przed śmiercią członka rodziny, po który mają otrzymać świadczenie.
 • rodzice - jeżeli spełniają takie warunki wieku lub niezdolności do pracy, jak w przypadku małżonka zmarłego. Ponadto zmarły ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią musiał mieć wkład w ich utrzymanie.

Komu i na jakich zasadach przysługuje renta rodzinna, inwalidzka lub socjalna?

Jak uzyskać rentę rodzinną?

Aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym członku rodziny, należy złożyć wniosek ERR-W w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • akt zgonu członka rodziny, po którym ma być przyznawane świadczenie;
 • akt małżeństwa, jeśli renta ma być wypłacana małżonkowi;
 • zaświadczenie o stanie zdrowia, jeśli świadczenie ma być przyznane z powodu niezdolności do pracy;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w przypadku dziecka;
 • dokument potwierdzający datę urodzenia osoby, starającej się rentę.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wszystkim członkom rodziny zmarłego przysługuje jedna renta rodzinna, która jest dzielona po równo pomiędzy poszczególne osoby. Wysokość renty rodzinnej jest uzależniona od tego, ilu osobom przysługuje świadczenie:

 • w przypadku jednej osoby - 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • w przypadku dwóch osób - 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
 • w przypadku trzech lub więcej osób - 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Najniższa renta rodzinna wynosi obecnie 1029,80 zł brutto (od 1 marca 2018 roku). Renta rodzinna co roku jest waloryzowana (podwyższana). Świadczenie jest wypłacane za pośrednictwem Poczty Polskiej na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przeczytaj:
Kto może otrzymać rentę socjalną?
Wysokość renty socjalnej w 2018 roku