Renta socjalna - dla kogo, jak otrzymać, jakie dokumenty

Kalkulator, paragony, długopis. fot. Adobe Stock
Ciągle chorujesz. Nie jesteś w stanie podjąć pracy, a nie spełniasz warunków do renty inwalidzkiej. Może przysługiwać ci renta socjalna.
Milena Oszczepalińska / 08.11.2018 15:27
Kalkulator, paragony, długopis. fot. Adobe Stock

W dzieciństwie ciężko zachorowałaś? Będąc w szkole, miałaś poważny wypadek? Jeśli w następstwie tych zdarzeń jesteś niezdolna do pracy, możesz ubiegać się o przyznanie ci renty. Jeżeli nie kwalifikujesz się do renty inwalidzkiej, może przysługiwać ci renta socjalna.

Dla kogo renta socjalna?

Renta socjalna przysługuje ci pod warunkiem, że jesteś:

 • pełnoletnia,
 • całkowicie niezdolna do pracy.

Ta niezdolność musi być następstwem poważnej choroby lub wypadku (w przepisach jest to określane jako naruszenie sprawności organizmu) z przeszłości, a dokładnie:

 • zanim ukończyłaś 18 lat,
 • przed ukończeniem 25. roku życia – jeśli uczyłaś się lub studiowałaś,
 • w czasie studiów doktoranckich.

Ważne informacje na temat renty socjalnej

 • O rentę socjalną możesz starać się w dowolnym okresie swojego życia. Istotne jest to, by niezdolność do pracy była efektem zdrowotnych problemów z młodości.
 • Rentę socjalną możesz otrzymać na stałe, jeśli niezdolność do pracy jest trwała, lub na pewien czas, gdy jest szansa, że np. po rehabilitacji będziesz w stanie podjąć pracę.
 • Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości i wynosi 100 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość świadczenia w 2018 roku to 1029,80 zł brutto, czyli 878,12 zł netto (od 1 czerwca 2018).

Jakie dokumenty są wymagane?

Przede wszystkim musisz złożyć wniosek o przyznanie renty socjalnej. Powinnaś go złożyć (osobiście lub np. za pośrednictwem rodziców) w oddziale ZUS właściwym dla twojego miejsca zamieszkania.

Do wniosku o rentę socjalną trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku ZUS N-9 przez twojego lekarza prowadzącego,
 • dokumentację medyczną, jaką zgromadziłaś przez cały okres leczenia (oryginały lub kserokopie z potwierdzoną zgodnością z oryginałami),
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (jeśli się uczysz),
 • zaświadczenie z gminy o powierzchni posiadanych użytków rolnych, podaną w hektarach przeliczeniowych (gdy posiadasz gospodarstwo),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (jeśli podjęłaś zatrudnienie).

Renta rodzinna dla dzieci - kiedy można i jak ją otrzymać

Kto nie ma prawa do renty socjalnej?

Świadczenie nie przysługuje osobie, która m.in.:

 • pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
 • posiada nieruchomość rolną o powierzchni użytków przekraczających 5 ha przeliczeniowych,
 • ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, strukturalnej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jesteś uprawniona do renty rodzinnej. Możesz ją pobierać razem z rentą socjalną, gdy jej wysokość nie przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 2054 zł (od marca 2018 roku).

Czy wolno dorabiać do renty socjalnej?

Tak, ale twoja pensja nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS dla celów emerytalnych. Jeśli pensja przekroczy tę kwotę, renta zostanie zawieszona. O podjęciu pracy i wysokości zarobków musisz powiadomić oddział ZUS.

Masz prawo się odwołać

Niezdolność stwierdza lekarz orzecznik ZUS. Jeśli wyda negatywną decyzję w twojej sprawie, możesz się odwołać do komisji lekarskiej. Na wniesienie odwołania – składasz je w oddziale ZUS, który wydał decyzję – masz 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Gdyby także komisja odmówiła ci renty – możesz się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

O innych poradach prawnych i finansowych przeczytasz na naszym forum.

Sprawdź też:
Komu przysługuje renta chorobowa
Jak otrzymać rentę po zmarłym członku rodziny
Co o emeryturach i rentach mówi ustawa