Jak napisać testament - poradnik i wzór

Jak napisać testament fot. Fotolia
Dowiedz się, jak sporządzić testament.
Weronika Kwaśniak / 05.11.2015 11:06
Jak napisać testament fot. Fotolia
Testament ma prawo sporządzić każdy, kto nie jest ubezwłasnowolniony. Takie oświadczenie woli może zawierać dyspozycje tylko jednej osoby. To znaczy, że jeśli np. wspólnie sporządzą go małżonkowie, będzie nieważny – każdy z nich powinien napisać swój własny testament.

Przykładowy testament znajdziesz na drugiej stronie artykułu.

Jak napisać testament?

Testament pisemny (holograficzny) należy sporządzić własnoręcznie. Nie można korzystać z maszyny do pisania lub komputera, bo będzie nieważny. Dokument musi być opatrzony datą i czytelnie podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem, aby nie było żadnych wątpliwości, kto go napisał. W treści powinno być wyraźnie określone, kto dziedziczy i w jakiej części.

Wszystkie dyspozycje muszą się znaleźć przed podpisem spadkodawcy. Rozporządzenia majątkowe zamieszczone poniżej są nieważne. Do ich ważności byłby niezbędny ponowny podpis.
 • W testamencie pisemnym możesz zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia na rzecz innej osoby, np. przekazania jej należącej do ciebie rzeczy (to tzw. zapis zwykły). Możesz także ustanowić wykonawcę testamentu, to jest osobę, która będzie zarządzać majątkiem spadkowym i pilnował spłaty twoich długów, wykonywał zapisy i polecenia.
 • Jeśli nie chcesz, aby bliski (małżonek, dzieci, rodzice) dziedziczył po tobie, możesz go wydziedziczyć. Musisz jednak podać w testamencie przyczyny takiej decyzji. W uzasadnieniu trzeba krótko opisać negatywne zachowanie osoby, którą wydziedziczasz.
Uwaga! Testamentem będzie tylko oryginał, a nie kopia. Testament można w każdej chwili zmienić. Wystarczy sporządzić nowy lub zniszczyć już napisany albo usunąć z niego istotny dla ważności element (np. podpis).

Sprawdź inne porady:

Jakie są inne rodzaje testamentów?

 • Ustny, czyli allograficzny. Przyszły spadkodawca wyraża swoja ostatnią wolę w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego lub przedstawiciela administracji państwowej (wójta, burmistrza, prezydenta) i dwóch świadków. Oświadczenie zostaje zapisane w protokole i odczytane w obecności świadków. Protokół musi być podpisany przez spadkodawcę i wszystkie osoby, które były przy tym obecne. Z tej formy nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme.
 • Notarialny. To forma testamentu wymagana, gdy chcesz zapisać komuś nieruchomość, ale oczywiście możesz go też sporządzić w innych okolicznościach. Testament notarialny ma tę zaletę, że jest najtrudniejszy do obalenia. Spisuje się go przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Koszt 50 zł (100 zł, gdy zawiera zapis, polecenie).

Co to jest zapis windykacyjny?

W odróżnieniu od zapisu zwykłego ten może nastąpić tylko w testamencie notarialnym. Zapis windykacyjny daje spadkodawcy prawo zapisania konkretnej osobie poszczególnych składników majątku. Warunek – muszą one być własnością spadkodawcy.

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być rzecz szczegółowo oznaczona (np. samochód marki Opel, nr rejestracyjny WX 629G), nieruchomość, prawa majątkowe, papiery wartościowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Nie mogą być nim jednak pieniądze (inaczej niż przy zapisie zwykłym).

Co musi zawierać testament?

 1. Miejsce i data spisania dokumentu - w prawym górnym rogu napisz, gdzie (miejscowość oraz kiedy (dokładna data)sporządzasz testament.
 2. Dane twoje i spadkobiercy - podaj swoje imię, nazwisko i datę urodzenia. Wskaż osobę, której zapisujesz majątek. Jeśli takich osób jest kilka, napisz w jakich częściach dziedziczą.
 3. Zapis testamentowy - to ty decydujesz, kto i co ma dostać po twojej śmierci. W testamencie możesz zawrzeć różne postanowienia, np. zapisać coś osobie nienależącej do rodziny.
 4. Podpis spadkodawcy - na końcu dokumentu musisz podpisać się imieniem i nazwiskiem (nie wystarczy parafka ani inicjały). Inaczej testament będzie nieważny.

Jak napisać testament - wzór testamentu:


Testament

Ja niżej podpisana, Aniela Długosz z domu Sobecka, córka Henryka i Marii, urodzona dnia 20.09. 1946 r. w Warszawie sporządzając tę ostatnią wolę, oświadczam, że powołuję do spadku po mnie:
 1. W części równej 1/2 spadku moją córkę Agatę Leniarską z domu Długosz, urodzoną 30 czerwca 1971 r.;
 2. W części równej 1/2 spadku mojego syna Romana Długosza, urodzonego 1 grudnia 1975 r.
Jednocześnie zobowiązuję moich spadkobierców do wydania:
 1. Mojej siostrze Bożenie Gradowskiej, urodzonej 23.03. 1950 r. – obrazu zatytułowanego „Wschód”, który odziedziczyłam po naszym dziadku Aleksandrze;
 2. Mojej przyjaciółce Zofii Wareckiej, zamieszkałej w Krakowie przy ul. Basztowej 5 – złotego medalionu w kształcie owalu, ozdobionego cyrkonią.
Podpis (odręczny)

Sprawdź inne porady:

Na podstawie tekstu z "Przyjaciółki" - na zlecenie Edipresse

Redakcja poleca

REKLAMA