Czy wiesz jakie prawa ma pracownik?

Pracownik jest w stosunku pracy stroną bardzo uprzywilejowaną. Choć niepozbawiony obowiązków, ma liczne prawa, które warto znać! Ich naruszenie jest wykroczeniem pracodawcy, który może za taki czyn ponieść wysoką karę.
/ 18.10.2017 15:14

Po pierwsze masz prawo do swobodnego wyboru zawodu. Nikt nie może nakazać Ci podjęcia określonej pracy ani zabronić wykonywania określonego zawodu (poza naprawdę wyjątkowymi sytuacjami, np. wyrok sądowy). Przemawia za tym również fakt, że stosunek pracy możesz zostać zawarty że tylko na mocy zgodnych oświadczeń woli – Twojej i pracodawcy.

Pracodawca jest zobowiązany do poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz traktować wszystkich równo (np. wypłacać jednakowe wynagrodzenie za pracę jednakowej wartości).

Bardzo ważną zasadą rządzącą w stosunku pracy jest zakaz dyskryminacji. Nikt nie może być traktowany gorzej (ani nie można mu odmówić zatrudnienia) wyłącznie ze względu na płeć, rasę, wiarę, orientację seksualną, narodowość, itp. Pamiętaj, że powodem dyskryminacji nie może być również zatrudnienie na czas określony czy nieokreślony, pełny bądź niepełny etat.

Masz prawo do godziwego wynagrodzenia oraz do wypoczynku (zarówno do przerw w pracy, dni wolnych jak i urlopu wypoczynkowego).

Ponadto, pracodawca jest zobowiązany zapewnić Ci bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ułatwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz, stosowanie do swoich możliwości, zaspokajać potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne pracownika.