Dysleksja typu integracyjnego, występuje gdy zaburzone są funkcje percepcyjno-motoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe i motoryczne)

Typy dysleksji

Główne typy dysleksji, to dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego, słuchowo-językowego, mieszanego oraz integracyjnego. Istnieją jednak jeszcze inne jej rodzaje.
/ 10.02.2009 14:31
Dysleksja typu integracyjnego, występuje gdy zaburzone są funkcje percepcyjno-motoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe i motoryczne)

Najczęściej wymienianymi typami dysleksji, chociażby w opiniach Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, są:

  • dysleksja typu wzrokowo-przestrzennego, gdy zaburzone są funkcje wzrokowo-przestrzenne (spostrzeganie wzrokowe, spostrzeganie przestrzeni, pamięć wzrokowa),
  • dysleksja typu słuchowo-językowego, gdy zaburzone są funkcje słuchowo-językowe (spostrzeganie słuchowe, pamięć słuchowa, funkcje językowe),
  • dysleksja typu mieszanego, gdy zaburzone są funkcje wzrokowo-przestrzenne i zarazem funkcje słuchowo-językowe,
  • dysleksja typu integracyjnego, gdy zaburzone są funkcje percepcyjno-motoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe i motoryczne).

W literaturze, czy też w specjalistycznej dokumentacji, wskazuje się również na dysleksję typu L i P:

  • dysleksja typu L, gdy w czytaniu dominuje półkula lewa (zaburzenia funkcji językowych), dziecko wtedy szybko czyta, ale z wieloma błędami,
  • dysleksja typu P, gdy w czytaniu dominuje półkula prawa (zaburzenia funkcji percepcyjnych), dziecko czyta wolno, ale z małą ilością błędów.