POLECAMY

Czy wiesz jak uzyskać alimenty dla dziecka?

Zobacz w jaki sposób dochodzić świadczeń alimentacyjnych na rzecz swojego dziecka, jakie kroki prawne należy przedsięwziąć, aby były najbardziej efektywne!

Czy wiesz jak uzyskać alimenty dla dziecka?

Jako rodzic jesteś obowiązany do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie;

Przyjmuje się że nie możesz oczekiwać od dziecka małoletniego, że utrzyma się samodzielnie;

Na nie możność utrzymania się może powołać się dziecko, u którego możliwość podjęcia pracy zarobkowej potencjalnie ani rzeczywiście nie wystąpiła;

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości pozwanego np. ojca dziecka. Przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się potrzeby polegające na stworzeniu dziecku normalnych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia;

Dochodząc roszczeń alimentacyjnych jesteś zwolniona od kosztów sądowych;

Sąd z urzędu obowiązany jest nadać rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi zasądzającemu alimenty co do rat płatnych po wytoczeniu powództwa;

Pozew możesz wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany (ojciec dziecka) ma miejsce zamieszkania, albo do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania dziecka. Wybór sądu należy do dziecka, a jeżeli jest małoletnie do Ciebie jako opiekuna ustawowego. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w kraju, powództwo musisz wytoczyć wyłącznie według miejsca zamieszkania dziecka;

Możesz dochodzić alimentów przed sądem polskim także wtedy, kiedy zobowiązany do alimentów ojciec dziecka, mieszka za granicą.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)