Czas na PIT-Y

Nieuchronnie zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Po raz pierwszy masz szansę odliczyć tak dużą ulgę na dzieci. Inne są też zasady przekazywania 1% podatku.
/ 09.06.2019 08:59

W tym roku na złożenie rocznego zeznania podatkowego masz czas do końca kwietnia. Nie opłaca się jednak z tym zwlekać, zwłaszcza gdy możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Im szybciej wypełnisz PIT, tym wcześniej otrzymasz zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.
 
Warto zabrać się za wypełnienie formularzy wcześniej z jeszcze jednego względu. Nie czując presji zbliżającego się terminu, zrobisz to dokładnie i unikniesz błędów, a co za tym idzie ponownej wizyty w urzędzie w celu ich skorygowania. Nie będziesz też stać w kolejkach, jak ci, którzy zostawią PIT na ostatnią chwilę.


Rozlicz się z małżonkiem...
Jeśli tylko możesz, skorzystaj ze wspólnego rozliczenia się z mężem. Zyskacie na tym, zwłaszcza gdy jedno z was zarabiało w ubiegłym roku zdecydowanie mniej niż drugie lub nie osiągnęło żadnych dochodów albo miało mniej niż kwota wolna od podatku (3015 zł). Aby jednak skorzystać ze wspólnego rozliczenia, trzeba spełnić określone warunki. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych masz prawo to zrobić, jeżeli:


 • oboje podlegacie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tzn. macie miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • jesteście małżeństwem przez cały rok podatkowy,
 • istnieje między wami wspólność majątkowa.

Uwaga! Możesz skorzystać z tego przywileju także wówczas, gdy twój mąż zmarł w trakcie roku podatkowego lub tuż przed złożeniem zeznania.

Warto wiedzieć. Nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia małżonkowie rozwiedzeni oraz będący w separacji (stwierdzonej sądownie). Orzeczenie separacji powoduje bowiem ustanie wspólności majątkowej, która jest jednym z warunków wspólnego rozliczania się. Takie rozliczenie jest również wykluczone, jeżeli w ubiegłym roku byłaś (lub twój mąż) opodatkowana podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (nie dotyczy to osób, które płaciły podatek zryczałtowany od przychodów z najmu, podnajmu lub dzierżawy).

Pamiętaj! Wspólne zeznanie musicie złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. Jeżeli np. jedno z was zapomni się na nim podpisać, nie dane wam będzie tego poprawić. Zostaniecie wezwani przez urząd skarbowy do złożenia odrębnych zeznań.

Przy wspólnym rozliczeniu należy wypełnić PIT 36 lub 37 (w zależności od rodzaju wykazanych tam dochodów) i w pozycji 6 zaznaczyć kwadrat „razem z małżonkiem”. Przy tym rozliczeniu najpierw obliczasz swój dochód, odliczając od niego ewentualne ulgi (te, które są od dochodu odliczane, np. darowizny) i składki na ubezpieczenie. Tak samo postępuje twój mąż. Następnie sumujecie wasze dochody, a otrzymaną sumę dzielicie przez dwa. Od tej kwoty trzeba teraz obliczyć podatek według obowiązującej skali. To, co wam wyjdzie, należy pomnożyć przez dwa i w ten sposób uzyskacie podatek, jaki musicie zapłacić. Od niego odliczacie ulgi (np. ulgę prorodzinną) – wykazujecie je w jednym załączniku!


...albo razem z dzieckiem
Masz prawo tak się rozliczać, gdy jesteś panną, wdową, rozwiedzioną, osobą, co do której orzeczono sądową separację, bądź gdy twój mąż został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności. W przypadku osób rozwiedzionych czy w separacji dla uznania osoby za samotną decydujące znaczenie ma data uprawomocnienia się wyroku.

To nie jedyny warunek rozliczania się na preferencyjnych zasadach. Możesz skorzystać z tej ulgi, jeżeli wychowujesz dziecko (lub jesteś jego opiekunem prawnym), które:
 • jest małoletnie,
 • nie ukończyło 25 lat, uczy się w szkole lub wyższej uczelni, a przy tym nie uzyskało w ubiegłym roku dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, dochodów zwolnionych z podatku (np. alimentów) lub w wysokości nie wymagającej zapłaty podatku (3015 zł),
 • bez względu na wiek, jeżeli pobierasz na nie zasiłek pielęgnacyjny.

Warto wiedzieć. Możesz rozliczyć się wspólnie z dzieckiem pod warunkiem, że nie miałaś w 2007 roku dochodów opodatkowanych 19-procentowym podatkiem liniowym, tonażowym w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, podatkiem tonażowym.

Rozliczając się z dzieckiem, wypełniasz PIT 37 lub 36. Od twojego dochodu odejmujesz ulgi i dzielisz go przez dwa (jeśli dziecko nie miało swoich dochodów, inaczej – sumujesz wasze dochody i wynik dzielisz przez dwa). Od otrzymanej kwoty obliczasz podatek według obowiązującej skali i mnożysz przez dwa. Od tego odejmujesz ewentualne ulgi. Jeżeli wychowujesz więcej niż jedno dziecko, postępujesz tak samo. Wspólne dochody dzielisz przez dwa (a nie np. przed trzy, mając dwójkę pociech), a podatek mnożysz przez dwa.

Warto wiedzieć. Gdy dziecko osiąga dochody, doliczasz je do waszych – twoich i męża – (ewentualnie tylko do swoich, gdy jesteś samotną matką). Wyjątek stanowią dochody z pracy dziecka i pobierane przez niego stypendia. Te dziecko rozlicza samo, jak „dorosły” podatnik. Zeznanie wypełnione na imię i nazwisko dziecka podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Doliczając zarobki dziecka, trzeba wypełnić PIT 36 oraz załącznik PIT M. Jeżeli twoja pociecha jest pełnoletnia i osiągnęła dochody przekraczające w 2007 roku kwotę 3015 zł, sama składa zeznanie podatkowe.
 Gdzie i jak składać zeznanie?
Swoje zeznanie podatkowe składasz w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (tj. 31 grudnia 2007). Ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Jeżeli np. oboje z mężem macie różne miejsca zamieszkania, rozliczając się wspólnie, składacie PIT w urzędzie tego z was, które figuruje jako „podatnik” (tę kwestię uzgadniacie między sobą).


 • Zeznanie możesz złożyć osobiście lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym). Koniecznie zachowaj dowód nadania. W razie przekroczenia wymaganego na złożenie zeznania terminu, decyduje data stempla pocztowego.
 • Jeżeli z rozliczenia wynika, że musisz dopłacić podatek, powinnaś wpłacić pieniądze do ostatniego dnia przewidzianego na składanie deklaracji (tj. do 30 kwietnia).

Jaki PIT i dla kogo 
To, jaki formularz powinnaś wypełnić, zależy od tego, z jakich źródeł miałaś dochody.


 • PIT 36 – wypełniają osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, otrzymywały zagraniczną rentę lub emeryturę, uzyskiwały dochody z działalności wykonywanej osobiście (artystycznej, sportowej);
 • PIT 36 L – osoby uzyskujące dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej 19--procentowym podatkiem liniowym;
 • PIT 37 – pracownicy najemni, otrzymujący wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, zlecenia, kontraktów menedżerskich, osoby, które pobierały krajowe emerytury lub renty, stypendia;
 • PIT 38 – osoby, które uzyskały dochody m.in. ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach. Wspólne Załączniki do PIT 37 i PIT 36:
 • PIT O – przy korzystaniu z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, darowizn;
 • PIT D – jeżeli w ramach praw nabytych korzystasz z tzw. ulgi odsetkowej lub ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej;
 • PIT 2 K – do rozliczenia ulgi odsetkowej, składa się go przy wystąpieniu po raz pierwszy o przyznanie ulgi;
 • Załączniki do PIT 36:
 • PIT M – wypełniają osoby rozliczające dochody małoletniego dziecka, takie jak renta rodzinna lub korzyści z wynajmu lokalu zapisanego na dziecko;
 • PIT B – dołączają go osoby prowadzące firmę; informuje o wysokości dochodu
 • lub straty;
 • PIT ZG – wypełniają go osoby pracujące w ubiegłym roku za granicą.

Formularze otrzymasz w urzędzie skarbowym lub ściągniesz z internetowej strony Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl zakładka Podatki – Formularze).

 


 
 
   
   

Alicja Hass

Tagi: PIT

Redakcja poleca

REKLAMA