Jak uzyskać pomoc z opieki społecznej?

Radzimy, jak załatwić wszelkie formalności. Sprawdź!

Pomoc z opieki społecznej - jak uzyskać
fot. Fotolia

Jeżeli z trudem wiążesz koniec z końcem, bo np. jesteś bez pracy albo dotknęła cię ciężka choroba, możesz zwrócić się o pomoc finansową (np. o zasiłek okresowy lub celowy przeznaczony na zakup leków, opału, odzieży, żywności). Jak otrzymać pomoc z opieki społecznej?

Masz na nią szansę pod warunkiem, że miesięczny dochód w twojej rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę (542 zł, gdy jesteś osobą samotną). Jeżeli wywiad środowiskowy potwierdzi twoją trudną sytuację, masz szansę na otrzymanie zasiłku (w praktyce zależy to od środków, jakimi dysponuje ośrodek pomocy).

Jak otrzymać pomoc z opieki społecznej?

Należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Co dołączasz do wniosku o pomoc z opieki społecznej?

Dokumenty, które potwierdzą twoje trudne warunki materialne (np. zaświadczenie z urzędu pracy o niepobieraniu zasiłku).

Renta socjalna

Jest przyznawana osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Musi być przy tym spełniony warunek, że owo naruszenie zdolności organizmu powstało:
 • przed ukończeniem 18. roku życia,
 • w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia,
 • w trakcie studiów doktoranckich.

Gdzie składasz wniosek o rentę socjalną?

W oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Co dołączasz do wniosku o rentę socjalną?

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o niezdolności do pracy lub o inwalidztwie wydane przez lekarza orzecznika ZUS.
 • Zaświadczenie ze szkoły, szkoły wyższej lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie. Złożenie wniosku nie jest związane z żadnymi opłatami.

Sprawdź też:

Świadczenia rodzinne

Jeśli wychowujesz dzieci, a w twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 574 zł netto (664 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne), masz prawo do zasiłku rodzinnego i związanych z nim dodatków.

Gdzie składasz wniosek?

W gminnym ośrodku pomocy społecznej.

Co dołączasz do wniosku?

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku i dodatków (otrzymasz go w gminie lub znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl),
 • kopię dowodu tożsamości,
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły wyższej,
 • ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym (znacznym) jej stopniu,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za rok poprzedni,
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, np. stypendiach,
 • ewentualnie zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa.

Dodatek mieszkaniowy

Możesz się o niego ubiegać, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji finansowej. Dodatek jest przyznawany na 6 miesięcy i wypłacany zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej (nigdy do ręki). To świadczenie możesz uzyskać, jeżeli średni miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek nie przekracza:
 • 175 proc. najniższej emerytury, gdy jesteś osobą samotną;
 • 125 proc. najniższej emerytury, w gospodarstwie wieloosobowym.
Ponadto musisz mieć tytuł do lokalu (np. umowę najmu), a twoje mieszkanie nie może przekraczać określonej powierzchni (np. dla 1 osoby – 45 mkw., a dla 3-osobowej rodziny – 58,5 mkw.).

Gdzie składasz wniosek o dodatek mieszkaniowy?

W wydziale zasobów lokalowych urzędu gminy lub w ośrodku pomocy społecznej. Musi być on potwierdzony przez zarządcę budynku (np. administrację domu).

Sprawdź też:

Co dołączasz do wniosku?

 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy jesteś właścicielką domu jednorodzinnego;
 • deklarację o wysokości dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego;
 • kartę czynszową (z wyszczególnionymi składnikami czynszu) – otrzymasz ją w administracji;
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności;
 • ostatnią fakturę za energię elektryczną (nie kwit do zapłaty!), jeżeli nie masz bieżącej ciepłej wody, centralnego ogrzewania;
 • zaświadczenie o dochodach brutto, poświadczone przez zakład pracy, urząd pracy, ZUS (druk dostaniesz w urzędzie gminy).
Wniosek o dodatek mieszkaniowy jest wolny od opłat.

Zasiłek pogrzebowy

Przysługuje w razie śmierci osoby ubezpieczonej, emeryta lub rencisty. Przyznawany jest także w razie śmierci członka rodziny osoby ubezpieczonej. Nie musisz być spokrewniona ze zmarłym, aby otrzymać zasiłek pogrzebowy. Masz do niego prawo, jeżeli pokryjesz koszty pogrzebu.

Gdzie składasz wniosek?

W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (tam dostaniesz specjalny druk ZUS Z–12).

Co dołączasz do wniosku?

 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, dowody tożsamości),
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały faktur za wydatki na pogrzeb (z dokładnym wyszczególnieniem, co ile kosztowało).
Prawo do zasiłku wygasa po 12 miesiącach od śmierci danej osoby. Jeżeli koszty pogrzebu pokryła najbliższa rodzina, ZUS wypłaca zasiłek w z wysokości 4000 zł, niezależnie od realnych kosztów, jakie pokryła ta osoba na organizację pogrzebu. Gdy pochówkiem zajęła się osoba obca – ZUS zwróci wyłącznie poniesione koszty, jednak do kwoty nie wyższej niż 4000 zł.

Jeżeli ośrodek pomocy społecznej wyda niekorzystną dla ciebie decyzję, możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni.

Sprawdź też:

Na podstawie artykułu Alicji Hass

Publikacja:
Redaktor: Rodzina, Finanse, W Pracy
Na urlopie macierzyńskim  
Oceń 2,86 / 77 głosów
Wyślij znajomym Wyślij znajomym
Drukuj Drukuj

Czy wszystkie mamy równe szanse? [video]

 

Zobacz także

 
 
Wypowiedz się!
Nick:
Opinia: