Zasiłki z opieki społecznej fot. Fotolia

Zasiłki z opieki społecznej - rodzaje i wysokość

Zobacz, na jakie zasiłki możesz liczyć, gdy jesteś w potrzebie.
Alicja Hass / 05.10.2015 06:25
Zasiłki z opieki społecznej fot. Fotolia

Pomoc społeczna przewidziana jest dla osób i rodzin, które z powodu np. bezrobocia, długotrwałej choroby, bezdomności, niepełnosprawności, zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Może być przyznana w formie pieniężnej (zasiłki), lub rzeczowej (np. produkty żywnościowe).

Wysokość dochodu

To, czy pomoc otrzymasz, zależy od tego, czy spełniasz kryterium dochodowe.
Od 1 października wynosi ono:
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie – 514 zł.
Jeżeli masz gospodarstwo rolne, otrzymasz pomoc, gdy dochód z jednego ha przeliczeniowego nie przekracza 288 zł na osobę.

Zasiłek okresowy

Możesz się o niego ubiegać, jeżeli:
 • masz niskie dochody,
 • nie jesteś w stanie zaspokoić swoich potrzeb ze względu na m.in. długotrwałą chorobę, brak pracy czy niepełnosprawność.
Wysokość zasiłku okresowego wynosi 418 zł. To nie znaczy, że tyle dostaniesz. Zgodnie z przepisami, otrzymasz zasiłek w wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym a wysokością twoich (rodziny) dochodów. Na przykład, jeśli dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi 800 zł, to otrzymasz 286 zł zasiłku.

Kwota zasiłku nie może być niższa niższa niż 20 zł.

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach także osobie, której dochód przekracza kryterium. Decyduje o tym kierownik ośrodka. Warunkiem przyznania zasiłku jest jego zwrot (choć częściowy).

Zasiłek celowy

Jak sama nazwa wskazuje, świadczenie to przyznaje się na określony cel, np. na:
 • zakup żywności, opału, odzieży,
 • leczenie i zakup leków,
 • zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • niewielkie remonty oraz naprawy mieszkań,
 • pokrycie kosztów pogrzebu.
Jeżeli otrzymasz gotówkę, masz obowiązek się z niej rozliczyć. Dlatego zbieraj rachunki i faktury, które potwierdzą wydatki. 

Podobnie jak zasiłek okresowy, tak i celowy może być przyznany mimo wyższego dochodu w rodzinie, gdy przemawiają za tym szczególne względy. Warunek – zwrot części lub całości kwoty zasiłku.

O zakresie pomocy decyduje ośrodek pomocy społecznej.

O zasiłek celowy możesz starać się także wówczas, gdy dotknie cię nieszczęście (np. ulegniesz wypadkowi) lub klęska żywiołowa (stracisz dobytek w pożarze lub powodzi). W takiej sytuacji pomoc jest udzielana bez względu na to, jak wysoki jest twój dochód.

Zasiłek stały

Ośrodek pomocy może zdecydować o przyznaniu zasiłku stałego. Ma do niego prawo osoba niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód (lub dochód rodziny) jest niższy od kryterium ustawowego.

Niepełnosprawność trzeba jednak udokumentować:
 • orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • decyzją zaliczenia do I lub II grupy inwalidów,
 • orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi od 1 października 604 zł. Zasiłek zostanie ci przyznany w wysokości różnicy między obowiązującym kryterium dochodowym a twoim dochodem.  To znaczy, jeżeli np. dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi 300 zł, otrzymasz 304 zł zasiłku.

Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje, jeśli otrzymujesz rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)