Renta rodzinna dla dzieci

Renta rodzinna ma za zadanie zapewnić ochronę finansową dzieciom, którym jedno lub oboje rodziców zmarło, tak by dziecko posiadało środki niezbędne do życia, w szczególnie trudnej dla niego sytuacji.

Renta rodzinna ma za zadanie zapewnić ochronę finansową dzieciom, którym jedno lub oboje rodziców zmarło, tak by dziecko posiadało środki niezbędne do życia, w szczególnie trudnej dla niego sytuacji.

Renta rodzinna dla dzieci

Fot. Depositphotos

W pierwszej kolejności do renty mają prawo dzieci własne( biologiczne), dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Ważnym elementem jest również tutaj wiek. Dzieci upoważnione do takiego świadczenia bez zbędnych formalności i warunków nie mogą mieć więcej niż 16 lat. Natomiast po 16-roku życia również mają do niej prawo, ale pod warunkiem posiadania statusu ucznia lub studenta, lecz nie dłużej jak do 25 lat, a jego dochód wskazywał na brak środków do życia. Wyjątek stanowi czas ukończenia szkoły. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Pod pojęciem "nauki w szkole" należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.
 

Warunek otrzymania renty:
Dzieci, które chcą się ubiegać o rentę rodzinną muszą przedstawić dokument stwierdzający datę zgonu rodzica, po którym renta ma zastać przyznana. Obowiązkowym dokumentem w tym

Renta rodzinna dla dzieci

zakresie jest wyciąg z aktu zgonu. Na warunek ogólny przyznania renty rodzinnej składa się ponadto określony status zmarłego rodzica, a więc posiadanie przez rodzica prawa w chwili śmierci do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy) lub spełniała warunki niezbędne do uzyskania jednego z tych świadczeń.

 Do renty rodzinnej mają również prawo pasierbowie, czyli dzieci drugiego małżonka wychowujące się w jednym gospodarstwie domowym. Dzieci przysposobione to małoletni, wobec których zastosowano instytucję przysposobienia, czyli potocznie adopcji.

Wysokość renty rodzinnej w 2012 roku:                                                                Fot. Depositphotos
Na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określane są granicę najniższej renty rodzinnej. Jeśli osoba uprawniona do renty rodzinnej uzyska niższe świadczenie, wtedy z urzędu zwiększa się jej wysokość renty rodzinnej do najniższej wysokości świadczenia. Kwoty najniższych świadczeń ulegają podwyższeniu w wyniku corocznej waloryzacji. Dotychczas waloryzacja przeprowadzana była w systemie waloryzacji procentowej, jednak od tego roku ma nastąpić zmiana w sposobie waloryzacji rent. Waloryzacja ma być waloryzacją kwotową, co oznacza, że wszystkie świadczenia rentowe, w tym renty rodzinnej wzrosną o jednakową kwotę. Zgodnie z zapowiedziami, będzie to kwota 71 zł.

Renta rodzinna dla dzieci

Podwyższeniu ulegnie wysokość najniższej renty rodzinnej. Zgodnie z projektem zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota najniższej renty rodzinnej wyniesie w 2012 roku 719, 18 zł.
Dla przypomnienia kwoty najniższej gwarantowanej renty rodzinnej wynosiła od 1 marca 2011 roku 728,18 zł.
                                                                                                                                     Fot. Depositphotos
Prawo do renty rodzinnej mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają takie warunki jak dzieci własne zmarłego, a ponadto zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego oraz nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach.
 

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)