Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany

Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany
17 listopada 2010 roku Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała sześć z ośmiu rozporządzeń znajdujących się w tzw. pakiecie poradnianym – opisującym kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
/ 03.10.2016 18:58
Rozporządzenia MEN – tzw. pakiet poradniany

Pakiet poradniany podkreśla indywidualne podejście do dziecka potrzebującego wsparcia w rozwijaniu zdolności i zainteresowań czy pokonywaniu trudności, udzielanego jak najbliżej miejsca edukacji - w jego przedszkolu, szkole lub placówce.

Są to nowe rozporządzenia:

1. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

2. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,

3. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach,

4. zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

5. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych,

6. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przedszkolach, gimnazjach i placówkach specjalnych kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizowane będzie na zasadach opisanych w rozporządzeniach od 1 września 2011 roku, natomiast w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych – od 1 września 2012 roku.

Te same terminy dotyczą udzielanej dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pozwoli to przedszkolom, szkołom i placówkom na analizę przyjętych rozwiązań i dobre przygotowanie się do realizacji zadań z nich wynikających.

Zobacz też : Jak mówić do dziecka i jak go słuchać?

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA