Rejestracja w urzędzie pracy - co można uzyskać?

Co można dostać z urzędu pracy fot. Fotolia
Sprawdź, na co możesz liczyć, gdy zgłosisz się do urzędu pracy.
Alicja Hass / 10.07.2018 15:30
Co można dostać z urzędu pracy fot. Fotolia

Wypowiedzenie to z pewnością jeden z gorszych momentów w życiu. W takiej sytuacji ma się wrażenie, że usuwa się grunt po stopami. Zamiast rozpaczać, trzeba zmobilizować siły i za wszelką cenę szukać możliwości zatrudnienia. Zacznij od urzędu pracy. Po rejestracji w PUP, zapytaj, co może ci zaproponować w twojej sytuacji. Możliwości jest wiele.

Zasady przyznawania zasiłków dla bezrobotnych
Jakie obowiązki wobec urzędu pracy ma bezrobotny?
 

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych to niewiele, ale nawet taka nieduża kwota pozwoli ci np. opłacić najpilniejsze świadczenia i nie wpaść w długi. Dlatego zgłoś się do powiatowego urzędu pracy i zarejestruj się jako osoba szukająca pracy. Po siedmiu dniach od zarejestrowania możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Dostaniesz go, jeżeli:

 • w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłaś firmę
 • opłacałaś składki ZUS,
 • dostawałaś pensję w kwocie co najmniej minimalnej płacy,
 • urząd pracy nie ma dla ciebie propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 roku wynosi 847,80 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące jego pobierania. Następnie kwota maleje do 665,70 zł. To, jaką kwotę zasiłku otrzymasz z urzędu zależy od przepracowanego stażu pracy.

 • podstawowy zasiłek przysługuje osobom, które mają od 5 do 20 lat stażu pracy. Wynosi on 847,80 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, następnie - 665,70 zł brutto;
 • obniżony zasiłek (80% podstawowego) przysługuje bezrobotnym, którzy przepracowali do 5 lat. Wynosi on 678,30 brutto przez pierwsze 3 miesiące, następnie - 532,60 brutto.
 • podwyższony (120% podstawowego) jest dla bezrobotnych, z co najmniej 20-letnim stażem pracy. Wynosi on 1017,40 brutto, następnie - 798,90 brutto.

Jak sprawdzić swój staż pracy?

Staż lub przygotowanie zawodowe

Możesz zostać skierowana na staż zawodowy maksymalnie na 6 miesięcy. Dostaniesz wtedy stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może dostać staż z urzędu pracy?

Inną ewentualnością jest przygotowanie zawodowe, które polega na praktycznej nauce zawodu lub przyuczeniu do pracy, które ma na celu podniesienie twoich kwalifikacji. Praktyczna nauka trwa od 12-18 miesięcy. Przyuczenie do pracy 3–6 miesięcy. W czasie przygotowania zawodowego przysługuje stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku.

Szkolenia grupowe lub indywidualne 

Dzięki nim uzyskasz lub uzupełnisz kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy. Nauczysz się też, w jaki sposób poszukać zatrudnienia. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.

W okresie szkolenia przysługuje zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i stypendium. To ostatnie wynosi miesięcznie 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. Gdy jest mniejszy, wysokość ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20 proc. zasiłku podstawowego.

Jeśli po otrzymaniu skierowania nie podejmiesz szkolenia, stracisz status osoby bezrobotnej na:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni przy drugiej odmowie,
 • 270 dni przy trzeciej i każdej kolejnej;

Jeżeli z własnej winy nie ukończysz szkolenia, zobowiązana jesteś do zwrotu kosztów szkolenia chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatek aktywizacyjny

Przysługuje, jeżeli masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych i:

 • na podstawie skierowania urzędu pracy podejmiesz pracę  w niepełnym wymiarze i otrzymasz wynagrodzenie  niższe od minimalnego wynagrodzenia (2100 zł brutto - 2018 r.);
 • z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Płaca minimalna 2018 - ile wynosi netto?

Do wniosku o dodatek należy dołączyć:

 • umowę o pracę lub dokument potwierdzający podjęcie innej pracy zarobkowej,
 • zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto z ostatniego miesiąca,
 • kopię skierowania do pracy przez urząd pracę.

Jeżeli znalazłaś pracę w wyniku skierowania urzędu, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między twoją pensją a minimalnym wynagrodzeniem za pracę, jednak nie większej niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Dostaniesz go przez cały okres, przez który otrzymywałabyś zasiłek.

Natomiast, gdy sama znalazłaś sobie pracę, dodatek będzie wypłacany w wysokości do 50 proc.  zasiłku dla bezrobotnych, przez połowę okresu, w jakim by on przysługiwał. 

Pożyczka na podjęcie działalności

Jeżeli myślisz o założeniu własnej firmy, możesz wystąpić o pożyczkę na jej założenie. Udzielają jej pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczkę otrzymasz pod warunkiem, że m.in.

 • w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę nie byłaś karana za przestępstwa gospodarcze,
 • nie jesteś zatrudniona lub nie wykonujesz innej pracy zarobkowej,
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziłaś działalności gospodarczej.

Pożyczka udzielana jest na wniosek, po przedstawieniu opisu i kosztorysu planowanej działalności oraz zabezpieczenia prawnego spłaty (weksel in blanco i poręczenie dwóch osób).

Wniosek o pożyczkę należy złożyć u pośrednika finansowego. Znajdziesz go na stronie BGK (www.bgk.pl). Decyzję odnośnie pożyczki powinnaś otrzymać w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Na rozpoczęcie działalności możesz otrzymać do 100 proc. kosztów, ale nie więcej niż 20. krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania.

Pomoc w szukaniu pracy za granicą

Gdy jesteś zarejestrowana w urzędzie pracy minimum 4 tygodnie i masz prawo do zasiłku, możesz poszukać zatrudnienia w innym kraju Unii i tam pobierać świadczenie.

W tym celu powinnaś zgłosić się do swojego urzędu pracy i wziąć wniosek o wydanie formularza E 303 (jest też dostępny na stronie internetowej urzędu). Musisz też uzyskać zaświadczenie , że jesteś zarejestrowana. Te dokumenty dostarczasz następnie (osobiście lub pocztą) do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Emigracja zarobkowa do krajów UE
 

Gdy otrzymasz formularz E 303, musisz wyrobić w oddziale NFZ kartę Europejską Kartę Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ). Okres poszukiwania pracy za granicą nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Jeśli w tym czasie nie znajdziesz zatrudnienia, a nie chcesz stracić zasiłku, musisz wrócić do kraju.

Dofinansowanie na własną firmę

Jeżeli zdecydujesz się na podjęcie działalności gospodarczej, możesz ubiegać się o pomoc finansową z urzędu pracy (np. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa).

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018. Jak uzyskać pieniądze z urzędu pracy lub UE?


Wielkość dofinansowania nie może przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, tj. obecnie maksymalnie 24 tys. zł.

Masz szansę ją otrzymać, pod warunkiem, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku m.in.:

 • nie odmówiłaś, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji  pracy,
 • z własnej winy nie przerwałaś szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • po skierowaniu podjęłaś szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych,staż,
 • nie otrzymałaś dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie prowadziłaś działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pieniędzy,

Składając wniosek, musisz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania. Może to być np. poręczenie, weksel, zastaw na rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

 

Redakcja poleca

REKLAMA