Kobieta pracuje przed laptopem. fot. Adobe Stock

Dotacje z urzędu pracy i UE na włąsną firmę – jak je uzyskać?

Dotacje na założenie własnej firmy są ułatwieniem dla osób, które mają pomysł na biznes, lecz nie dysponują środkami na rozpoczęcie działalności. Przyszli przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy urzędu pracy lub ubiegać się o środki z Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać dotację.
Marta Kosakowska / 21.02.2019 14:29
Kobieta pracuje przed laptopem. fot. Adobe Stock

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej to korzystne rozwiązanie dla osób, które myślą o własnym biznesie. Założenie własnej firmy wiąże się z wysokimi kosztami, które dla wielu osób są przeszkodą. W takiej sytuacji, warto postarać się uzyskanie dofinansowania na otwarcie firmy. Istnieją dwie instytucje, w których można obiegać się środki: urząd pracy oraz Unia Europejska.

Jak założyć własną firmę - krok po kroku

Dotacje z urzędu pracy

Dofinansowanie, udzielane przez urząd pracy, to forma wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz walki z bezrobociem. Przyznawana jest osobom, które nie mają pracy, a chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

Dla kogo dofinansowanie?

Możesz starać się o dotację, gdy:

 • jesteś zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna,
 • opiekujesz się osobą niepełnosprawną i szukasz pracy,
 • jesteś absolwentką centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej i nie zgłosiłaś do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto musisz spełniać inne warunki, m.in.:

 • przez 12 miesięcy nie możesz odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wniosek o dofinansowanie możesz złożyć dopiero po 3 miesiącach od rejestracji (niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca).
 • nie możesz prowadzić innej firmy w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (niektóre urzędy wyznaczają dłuższy okres).

Warto wiedzieć. Osoby ubiegające się o dofinansowanie z urzędu pracy nie muszą posiadać wkładu własnego. Jednak należy pamiętać, że posiadanie własnych zasobów, które chcemy zainwestować, może okazać się atutem przy przydzielaniu dotacji. Wkładem nie muszą być pieniądze, może to być np. sprzęt biurowy lub samochód.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od tego, ile pieniędzy urząd trzymał na ten cel. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok. 29 000 zł). . Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w regulaminach poszczególnych jednostek.

Na co można przeznaczyć środki?

Urząd pracy przydziela pieniądze na jasno określony cel, który należy opisać we wniosku. Mogą być one rozdysponowane na np.:

 • zakup maszyn, urządzeń, materiałów, surowców lub towarów,
 • koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu,
 • wydatki związane z pomocą prawną, doradztwem, konsultacjami,
 • zakup domeny internetowej,
 • reklamę.

Wniosek o dotację z UP

Dotacje na założenie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie wniosków. Dokument powinnaś złożyć w urzędzie pracy właściwym dla twojego miejsca zamieszkania lub miejsca, gdzie chcesz prowadzić działalność. Często wymagane jest również przedstawienie biznesplanu.

Wnioski dostępne są na miejscu w urzędach, a także na stronach internetowych instytucji. Warto poświęcić trochę czasu, by wniosek został wypełniony rzetelnie. Tylko komplety i klarowny wniosek ma szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Do wniosku trzeba dołączyć również:

 • swoje dane osobowe (imię, nazwisko, nr i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania),
 • informację o formie zabezpieczenia środków, w razie gdybyś musiała zwrócić dotację.
 • oświadczenie o tym, że zapoznałaś się z zasadami przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Następnie podpisujesz umowę z urzędem pracy oraz poręczycielami. Dopiero wtedy dostaniesz pieniądze na konto.

Uwaga! Całą kwotę dotacji trzeba wydać w przeciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

Warto wiedzieć. Dotację musisz wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli złamiesz warunki umowy lub będzie prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy – urząd zażąda zwrotu pieniędzy, jakie otrzymałaś wraz z odsetkami. Będziesz musiała je oddać w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

Kto nie dostanie dotacji

Nie licz na dofinansowanie, jeśli  m.in.:

 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiłaś przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu;
 • przerwałaś z własnej winy szkolenie lub staż;
 • otrzymałaś już wcześniej bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności;
 • otrzymałaś z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej;
 • w okresie 2 lat od dnia złożenia wniosku, byłaś karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Ważne! Urzędy pracy mogą w regulaminach wewnętrznych określić dodatkowe wymogi uzyskania dotacji. Warto je sprawdzić przed złożeniem wniosku.

Dotacje z Unii Europejskiej

Drugą metodą otrzymania dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest skorzystanie z Funduszów Europejskich, w ramach których realizowany jest Program Kapitał Ludzki. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Szczegółowe informacje odnośnie wsparcia z Unii uzyskasz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Urzędzie Marszałkowskim, regionalnej jednostce wdrażanie programów unijnych albo Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Kto może starać się o pieniądze?

O środki unijne może się starać osoba pełnoletnia, która  w ciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku nie miała zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej.

Największe szanse mają:

 • osoby pozostające od długiego czasu na bezrobociu,
 • kobiety powracające do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym,
 • osoby przed 25 rokiem życia oraz po 45 roku życia,
 • mieszkające na wsi.

Od czego zacząć? Krok po kroku

 1. Pierwszym krokiem jest znalezienie pomysłu na własny biznes oraz oszacowanie, czy nasza firma będzie miała szansę zaistnieć na rynku. Chcąc starać się o dotacje, trzeba mieć jasno sprecyzowany plan na własną działalność. Dobrze napisany biznesplan zwiększa szanse na pieniądze.
 2. Dowiedz się, jakie projekty są aktualnie realizowane w twoim regionie lub województwie. Ich listę znajdziesz na stronie internetowej Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Przy każdym z nich jest określone, do kogo projekt został skierowany (niektóre są dla osób przed 30.-tką, inne dla starszych) i jakie kryteria należy spełniać, aby wziąć w nim udziału. Musisz wybrać ten, który będzie odpowiedni dla ciebie.
 3. Skontaktuj się z osobą lub instytucją, która zajmuje się realizowaniem wybranego projektu. Należy szczegółowo poznać regulamin danego projektu, a następnie złożyć formularz zgłoszeniowy. Dokument zwykle jest dostępny na stronie internetowej realizatora projektu. Jeśli zostanie przyjęty, weźmiesz udział w szkoleniach – nauczysz się m.in. jak tworzyć biznesplan, zasad marketingu i reklamy.
 4. Złóż wniosek o dotację lub pożyczkę (wzór z instrukcją znajdziesz na stronie internetowej danego programu). Wniosek ocenia komisja powołana przez instytucję udzielającą dofinansowania. Jeśli go zaakceptuje, podpiszesz umowę o udzieleniu dotacji albo pożyczki na rozwój przedsiębiorczości.

Uwaga! Na złożenie wniosku zwykle wyznaczane są konkretne daty. Terminy zależą też od konkretnego rejonu Polski. Dlatego warto śledzić te kwestie na bieżąco.

Przed podpisaniem umowy, musisz przygotować:

 • aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS
 • zaświadczenie o niekaralności

Konieczne zabezpieczenie

Zanim podpiszesz umowę o dofinansowanie ze środków unijnych, musisz ustanowić zabezpieczenie tej dotacji na wypadek, gdybyś wykorzystała ją niezgodnie z umową i biznesplanem, albo zamknęła firmę przed terminem.

Zabezpieczenie musi opiewać na realną wartość dotacji, nie mniejszą niż 140 proc. kwoty udzielonego dofinansowania.

Rodzaje zabezpieczenia są różne. Może nim być :

 • weksel z poręczeniem,
 • poręczenie zwykłe,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku.

Zabezpieczenie może być dokonane w jednej lub kilku formach.

Jak napisać biznesplan?
Jak stworzyć plan finansowy firmy?

Formy dotacji

Z Funduszy Unijnych można uzyskać m.in.:

 • jednorazową, bezzwrotną dotację,
 • mikropożyczkę.

Dotacja

Wysokość dotacji na założenie jednoosobowej działalności wynosi maksymalnie ok. 40 000 zł. Dotacja jest zasadniczo bezzwrotna, o ile będziesz prowadziła swoją firmę co najmniej przez rok. W przeciwnej sytuacji, musisz ją zwrócić wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami.

Uwaga! W przypadku programów unijnych często wymagany jest wkład własny. Jego wysokość zależy od projektu, w jakim ubiegasz się o dotacje. Zwykle jest to 15–50 proc. Są też programy, które nie wymagają własnego wkładu.

Warto wiedzieć. Dodatkowo, przez 6–12 miesięcy można otrzymać tzw. wsparcie pomostowe w kwocie ok. 1000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności, np. opłacenie składek ZUS, czynszu itp.

Mikropożyczka

Jeśli pula pieniędzy przeznaczonych na dotacje została wyczerpana, możesz starać się o mikropożyczkę. W przeciwieństwie do dotacji jest zwrotna. Wysokość pożyczki może wynieść nawet 100 tys. zł. Jest oprocentowana ok. 9 proc. w zależności od banku. Przyznaje się ją maksymalnie na 60 miesięcy.

Pożyczka wymaga też zabezpieczenia. Może nim być np: weksel in blanco, poręczenie, cesja z polisy ubezpieczeniowej, inne zabezpieczenie majątkowe.

Zwrot dotacji - w jakich przypadkach?

Zadeklarowaną działalność gospodarczą, na którą otrzymałaś środki z Funduszy Europejskich, musisz prowadzić co najmniej 12 miesięcy. W przypadku krótszego okresu, Unia może domagać się zwrotu przydzielonej dotacji.

Dowiedz się więcej:
Jak się zarejestrować w urzędzie pracy – krok po kroku
Jak dostać pieniądze na agroturystykę