Staż z urzędu pracy

Staż z urzędu pracy fot. Fotolia
Sprawdź, czy spełniasz wymagane kryteria.
Milena Oszczepalińska / 30.09.2015 06:24
Staż z urzędu pracy fot. Fotolia

Nie masz pracy i zastanawiasz się nad podjęciem stażu z urzędu pracy? Sprawdź najpierw, czy jesteś osobą, której taki staż przysługuje. Staż z urzędu pracy skierowany jest do osób aktualnie bezrobotnych i ma on pomóc w znalezieniu pracy poprzez nauczenie nowych niezbędnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Czy będąc na stażu jestem uznana za bezrobotną?

Takie pytanie od razu nasuwa nam się, gdy myślimy o podjęciu stażu. Otóż staż nie jest stosunkiem pracy, nawiązywanym między pracodawcą i pracownikiem. Nadzór nad osobą odbywającą staż sprawuje odpowiedni dla danej miejscowości starosta. Ponieważ osoba będąca na stażu nie nawiązuje stosunku pracy, nie traci też statusu bezrobotnego.

Kto może liczyć na staż z urzędu pracy?

Aby mieć możliwość ubiegania się o staż z urzędu pracy, musisz spełniać odpowiednie kryteria. Pierwsze i podstawowe, bezwzględne kryterium to takie, że musisz być osobą bezrobotną. Inne wymagania to:
 • Wiek poniżej 30 lat lub powyżej 50 lat;
 • Osoba długotrwale bezrobotna lub taka, która zakończyła realizację kontraktu socjalnego;
 • Matka, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • Osoba bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia co najmniej średniego;
 • Osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko poniżej 18. roku życia;
 • Osoba nieposiadająca pracy po odbyciu kary pozbawienia wolności
 • Osoba niepełnosprawna.

Jak długo trwa staż z urzędu pracy?

Co do zasady staż trwa nie krócej niż 3 miesiące, a nie dłużej niż 6 miesięcy. Starosta może jednak skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy, ale tylko osoby poniżej 30. roku życia. Wymiar godzinowy stażu nie może być większy niż w przypadku pracy na umowę o pracę, tzn. 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo. Dodatkowo stażysta nie może pracować:
 • w niedziele i święta,
 • w porze nocnej,
 • w systemie pracy zmianowej,
 • w godzinach nadliczbowych.

Zobacz też inne porady dotyczące pracy:

Redakcja poleca

REKLAMA