Kobiety i mężczyźni powinni mieć jednakowe wynagrodzenie

W przypadku, kiedy kobieta stwierdzi, że jej pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zakresie wynagrodzenia, ma prawo zażądać od niego odszkodowania.
Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia. Zasada ta dotyczy zarówno pracownika, który jest mężczyzną, jak i pracownika, który jest kobietą. Pracownicy mają równe prawa w zakresie wynagradzania ich pracy.
/ 29.06.2011 10:46
W przypadku, kiedy kobieta stwierdzi, że jej pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zakresie wynagrodzenia, ma prawo zażądać od niego odszkodowania.

Prawo do równego traktowania

Przepisy prawa pracy stanowią, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Oznacza to nakaz równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Polecamy: Kiedy kobieta może zostać przeniesiona do innej pracy?

Jednakowe wynagrodzenie

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Prawo do jednakowego wynagrodzenia obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

Jak wspominano wyżej pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia, za pracę o jednakowej wartości. Co oznacza zwrot „praca o jednakowej wartości”? Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami, praktyką i doświadczeniem zawodowym. Prace o jednakowej wartości to również prace o porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Prawo do odszkodowania

W przypadku, kiedy kobieta stwierdzi, że jej pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zakresie wynagrodzenia, ma prawo zażądać od niego odszkodowania. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Należy podkreślić, że skorzystanie z tego uprawnienia, nie może się wiązać z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla kobiety. W szczególności nie może stać się przyczyną uzasadniającej wypowiedzenie zwolnienie pracownicy. Ponadto pracownik, który udzieli kobiecie wsparcia, również nie musi się obawiać negatywnych następstw swojego postępowania.

Pani Joanna zarabia mniej od Pana Jerzego, pomimo że mają takie same kwalifikacje zawodowe i pracują w firmie tyle samo lat. Pani Joanna może domagać się odszkodowania od swojego pracodawcy w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zobacz także: Kobieta ofiarą mobbingu

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Redakcja poleca

REKLAMA