Na czym polega równe traktowanie kobiet w pracy?

pracownicy, kobieta, mężczyźni, praca, fot. Fotolia
Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników. Oznacza to, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą być jednakowo traktowani w pracy. Co dokładnie jednak oznacza to pojęcie?
/ 15.06.2011 11:01
pracownicy, kobieta, mężczyźni, praca, fot. Fotolia

Zakaz wszelkiej dyskryminacji

Pracownicy powinni być równo traktowani ze względu na swoją płeć. Równość przejawiać się powinna w jednakowych zasadach nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy. Kobiety i mężczyźni muszą mieć zapewnione przez pracodawcę jednakowe warunki zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Kobiety w pracy powinny być równo traktowane bez względu na swoją płeć, ale nie tylko. Prawo nakazuje również jednakowe traktowanie pracowników bez względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Polecamy: Roszczenia pracownicy związane z mobbingiem

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć

Kodeks pracy szczegółowo wskazuje czym jest dyskryminowanie ze względu na płeć. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Jest to molestowanie seksualne.

Jeśli kobieta jest dyskryminowana

Co może, a co powinna zrobić kobieta, która jest dyskryminowana ze względu na swoją płeć? Kobieta, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeśli pracownica skorzysta z tego uprawnienia nie musi się obawiać żadnych negatywnych konsekwencji. Pracodawca nie może zwolnić takiej pracownicy, czy też rozwiązać z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Podporządkowanie się przez kobietę molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez nią działań przeciwstawiających się molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec kobiety.

Kobiety mogą liczyć na wsparcie innych pracowników. Jeśli jakiś pracownik udzieli jej wsparcia w walce z przejawami dyskryminacji ze względu na płeć, nie musi obawiać się żadnych negatywnych konsekwencji.

Zobacz również: Czy kobieta może wykonywać każdą pracę?

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Redakcja poleca

REKLAMA