Kiedy kobieta może zostać przeniesiona do innej pracy

Powtarzanie tych samych czynności przez wszystkie godziny pracy jest dużym obciążeniem psychicznym i somatycznym/fot. Fotolia
Przejawem ochrony pracy kobiet jest obowiązek nałożony na pracodawcę, nakazujący mu przeniesienie pracownicy o określonych przypadkach do pracy mniej szkodliwej.
/ 01.06.2011 11:30
Powtarzanie tych samych czynności przez wszystkie godziny pracy jest dużym obciążeniem psychicznym i somatycznym/fot. Fotolia

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy szczególnie uciążliwej lub szkodliwej dla zdrowia, bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy. W przypadku, kiedy jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Jak należy rozumieć pojęcie „inną praca”

Przez określenie to należy rozumieć pracę dozwoloną kobietom w ciąży. Czasowe przeniesienie może polegać na zmianie rodzaju pracy lub też na zmianie miejsca pracy czy też warunków wykonywanej pracy przez pracownicę.

Przeniesienie pracownicy do innej pracy jest obowiązkowe, jeśli wykonywana przez pracownicę praca staje się dla niej z uwagi na ciążę lub karmienie dziecka piersią wzbroniona. Przeniesienie jest ponadto obowiązkowe, w przypadku przedstawienia przez pracownicę w ciąży lub karmiącą orzeczenia lekarskiego potwierdzającego, że kobieta nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy.

Zobacz też: Ochrona umowy o pracę pracownicy

Prace szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet to:

  • prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
  • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,
  • prace w hałasie i drganiach,
  • prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych,
  • prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,
  • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,
  • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,
  • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych,
  • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Zobacz też: Czy kobieta może wykonywać każdą pracę

Bez wypowiedzenia zmieniającego

Pracodawca, który jest zobowiązany do przeniesienia pracownicy do innej pracy, nie musi w tym celu zastosować wypowiedzenia zmieniającego. Dzieje się tak, ponieważ przeniesienie pracownicy ma charakter czasowy i ponadto wynika obowiązku ochrony zdrowia pracownicy.

Wynagrodzenie za przeniesienie

Przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy nie może w żadnym wypadku spowodować pogorszenia jej sytuacji finansowej.

W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia. pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie a wynagrodzeniem po przeniesieniu.

Ponadto pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Ustalając wynagrodzenie w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Powrót do dawnej pracy

Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Pracodawca, który lekceważy obowiązki związane z obowiązkiem przeniesienie pracownicy w ciąży lub karmiącej, grozi kara grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. Zł.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Redakcja poleca

REKLAMA