Kiedy ciąża nie uchroni przed zwolnieniem?

Ciąża
Powszechnie wiadomo, że kobieta ciężarna pozostaje pod ochroną prawną i nie można zostać z nią rozwiązana umowa o pracę. Ustawodawca wskazał jednak jeden wyjątek od tej zasady.
/ 28.01.2010 13:53
Ciąża

Kodeks pracy stanowi o zakazie rozwiązywania umów z pracownicą w ciąży. Zakaz ten dotyczy nie tylko wypowiedzenia umowy w powszechnym znaczeniu, ale także wypowiedzenia zmieniającego i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownicę.

Wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne w przypadku wejścia w życie nowego lub zmiany obowiązującego układu zbiorowego, a także regulaminu wynagradzania.

Ochroną tą objęte są kobiety, które pracują na podstawie umowy:

  • Na czas określony,
  • Na czas wykonywania określonej pracy,
  • Na okres próbny dłuższy niż miesiąc.

W przypadku którejkolwiek z wyżej wymienionych umów, jej rozwiązanie może być dokonane tylko w jednym przypadku, mianowicie tylko z przyczyn uzasadniających jej rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownicy i też tylko w takim przypadku, gdy reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa uprzednio wyraziła na to zgodę.

Polecamy: Ciąża a umowa na czas określony

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca może więc rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy bez zgody zakładowej organizacji związkowej, jeżeli żadna zakładowa organizacja związkowa jej nie reprezentuje, albo gdy broniąca jej organizacja nie zawiadomiła pracodawcy w terminie 5 dni o obronie jej praw pracowniczych.

Zobacz także: Zakaz wypowiadania umowy o pracę w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego

Redakcja poleca

REKLAMA