Ciąża a umowa na czas określony

ciąża, mama, kobieta, fot. Fotolia/Edipresse fot. Fotolia
Zajście w ciążę kobiety pracującej zawsze wiąże się z pewnym niepokojem co do przyszłości w firmie. Zobacz, co ci przysługuje, jeśli jesteś zatrudniona na umowę na czas określony!
/ 30.05.2018 19:14
ciąża, mama, kobieta, fot. Fotolia/Edipresse fot. Fotolia

Ochrona ta przejawia się tym, że pracodawcy nie wolno jest złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę ani też umowa nie może w tym czasie ulec rozwiązaniu na podstawie wcześniej złożonego oświadczenia wypowiadającego umowę.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest zawierana albo do końca okresu ustalonego kalendarzowo, albo do momentu dającego się w czasie oznaczyć przez wskazanie faktu, który powinien w przyszłości nastąpić. Jest to więc umowa zawierająca termin końcowy stosunku pracy.

Trwałość zatrudnienia a ciąża

Umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Nie dotyczy to umowy na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Szczególna ochrona trwałości pracy kobiet przejawia się więc w wydłużeniu stosunku pracy do dnia porodu ciężarnej pracownicy w tych wszystkich sytuacjach, gdy strony stosunku pracy łączy umowa o pracę zawarta:

  • na czas określony,
  • na czas wykonania określonej pracy oraz
  • obejmująca okres próbny przekraczający jeden miesiąc, o ile tylko umowy uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Pani Monika jest zatrudniona na czas określony do 30 listopada 2010 r. Na początku lipca 2010 r. zaszła w ciążę, o czy poinformowała swojego pracodawcę w dniu 20 sierpnia 2010 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jej umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu.

Powierzenie innej pracy

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej musi na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza tą porą, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść ją do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej.

Zobacz: Ciąża a umowa na okres próbny

Cel ochrony

Celem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży jest przede wszystkim likwidacja stanu zagrożenia utratą miejsca pracy lub pogorszeniem warunków w okresie, w którym przydatność pracownicy do pracy ulega czasowemu obniżeniu bądź następuje przerwa w pracy.

Od zakazu wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę w okresie ciąży istnieją dwa wyjątki:

  • pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, pod warunkiem że zakładowa organizacje związkowa reprezentujące pracownicę wyrazi na to zgodę oraz
  • pracodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zobacz także:
Ciąża tydzień po tygodniu na Mamotoja.pl!
Jesteś w ciąży? Zobacz, czego nie może twój szef!

 

Redakcja poleca

REKLAMA