POLECAMY

Jak napisać pozew o wypłatę wynagrodzenia?

Odzyskaj swoje pieniądze!
Jak napisać pozew o wypłatę wynagrodzenia? fot. Fotolia

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek wypłacania w terminie pensji pracownikowi. Jeśli nie wywiązuje się z tego, zwleka z wypłatą, pracownik może wystąpić do sądu pracy.
 

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Dokument ten wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu:
 • pracodawca ma siedzibę (gdy jest osobą prawną) lub miejsce zamieszkania (gdy jest osobą fizyczną), lub:
 • praca jest, była lub miała być wykonywana,
 • znajduje się zakład pracy.

Zanim złożysz wniosek:

 • Musisz dokładnie obliczyć, o jaką kwotę się ubiegasz. Gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 75 tysięcy złotych, pozew składasz w sądzie okręgowym.
 • Pamiętaj, że pismo jest wolne od opłat. Wyjątek – gdy kwota, a jaką występujesz, przekracza 50 tys. zł. Wtedy musisz wnieść tzw. wpis stosunkowy (5 proc. kwoty, jakiej żądasz).
 • Jeśli występujesz o wypłatę wynagrodzeń, których kwota nie przekracza 10 tys. zł, pozew musi być złożony na specjalnym formularzu. Druk dostaniesz w sądzie rejonowym, możesz go także znaleźć w internecie na stronie ministerstwa sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). W takim wypadku sprawa zostanie rozpoznana w trybie uproszczonym (na pierwszej rozprawie).

Co powinien zawierać pozew o wypłatę wynagrodzenia?

 • Dane powódki i pozwanego - w lewym górnym rogu podaj swoje dane (imię, nazwisko, adres). Poniżej wpisz dane pracodawcy: nazwę firmy, adres, ewentualnie nazwisko właściciela.
 • Nazwa sądu - pozew składasz w sądzie rejonowym. Może być to sąd, w którego okręgu znajduje się firma, w której pracowałaś.
 • O co prosisz - napisz, czego się domagasz. Zacznij od tego, jakiej kwoty żądasz. Nie zapomnij o odsetkach za zwłokę!
 • Uzasadnienie - podaj, od kiedy jesteś zatrudniona, na jakim stanowisku i za jaką pensję. Wyjaśnij, czego żądasz. Gdy domagasz się zaległego wynagrodzenia, podaj łączną kwotę, jaką jest ci winien pracodawca.
 • Załączniki - pod treścią pozwu wymień załączniki, jakie dołączasz do pisma. Pamiętaj, że musi się wśród nich znaleźć odpis pozwu dla strony pozwanej.
 • Twój podpis - nawet jeśli pismo napiszesz na komputerze, musisz je odręcznie podpisać imieniem i nazwiskiem.

Zobacz wzór pozwu o wypłatę wynagrodzenia!

Zobacz też:Powódka: Joanna Bobrowska                                                                        Kielce, 18.05.2013 r.
zam. ul. Pańska 3 m. 1
25-811 Kielce
Sąd Rejonowy
IV wydział pracy i ubezpieczeń społecznych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Pozwany: Ana Lek Sp. z o.o.
ul. Niska 19
25-317 Kielce

Wartość przedmiotu sporu: 12 000 zł

Pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia

Wnoszę o:
 • zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powódki kwoty 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) stanowiącej wynagrodzenie za pracę za okres od 1.09.2012 do 31.12.2012 roku wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia płatności,
 • zasądzenie od strony pozwanej kosztów procesu według norm przepisanych,
 • rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powódki,
 • nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
 
Powódka była zatrudniona u pozwanej od stycznia 2012 roku na stanowisku sprzedawcy na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota wynagrodzenia wynosiła 3000 zł miesięcznie.
Dowód: kopia umowy o pracę.

Od września 2012 roku powódka przestała dostawać wynagrodzenie. Mimo kolejnych wezwań do zapłaty, do dnia dzisiejszego nie otrzymała należnego jej wynagrodzenia.
Dowód: korespondencja w sprawie.

Wobec powyższego pozew jest zasadny.

Załączniki:
 1. Odpis pozwu dla strony pozwanej;
 2. Kopia umowy o pracę;
 3. Kopie wezwań do zapłaty.

Zobacz też:

Na podstawie artykułu z magazynu Przyjaciółka
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)