POLECAMY

Wynagrodzenie za przestój

Czy pracownikowi, który tymczasowo nie pracuje, przysługuje wynagrodzenie?
Wynagrodzenie za przestój fot. Fotolia

Wynagrodzenie za przestój


Pracownikowi ma zagwarantowane ustawowo prawo do wynagrodzenie za czas przestoju, o ile przestój w pracy nie nastąpił z jego winy. Jeżeli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, wówczas wynagrodzenie mu nie przysługuje.

Niejednokrotnie zdarza się, że pracownik, mimo że był do tego gotowy, nie mógł wykonywać swojej pracy.
Czy przysługuje mu prawo do wynagrodzenia?
Pomocne w tym zakresie będą regulacje Kodeksu pracy, które zawierają odpowiednie przepisy, określające kwestie wynagrodzenia pracownika w przypadku przestoju w pracy.

Przestój z winy pracodawcy lub pracownika


Najważniejsze jest rozstrzygnięcie, czy przestój był zawiniony lub niezawiniony przez pracownika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas przestoju w pracy, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:
  • pracownik musi być gotowy do wykonywania pracy,
  • brak możliwości wykonania pracy wynika z przeszkód leżących po stronie pracodawcy.
Co oznacza, że pracownik jest gotowy do wykonywania pracy?
Gotowość pracownika do wykonywania pracy należy określić jako stan, w który pracownik pozostaje w dyspozycji fizycznej i psychicznej do wykonywania pracy oraz wyraża wolę do jej świadczenia.
Natomiast przeszkody w wykonywaniu pracy, leżące po stronie pracodawcy, można zdefiniować jako przyczyny zawinione lub niezawinione przez pracodawcę, uniemożliwiające pracownikowi wykonywanie powierzonej mu pracy.

Inna praca na czas przestoju


Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia jakie przysługiwałoby za czas niezawinionego przez pracownika przestoju.
Jeżeli natomiast przestój nastąpił z winy pracownika, przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Przestój z powodu warunków atmosferycznych


Do przestoju w pracy mogą przyczynić się złe warunki atmosferyczne. Czy za czas takiego przestoju pracodawca powinien pracownikowi wypłacić wynagrodzenie?
Wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje pracownikowi zatrudnionemu przy pracach uzależnionych od tych warunków, jeżeli przepisy prawa pracy tak stanowią.
Przypomnijmy, że przepisami prawa pracy są np. układy zbiorowe pracy czy regulaminy wynagradzania. A więc jeżeli przewidują one prawo pracownika do wynagrodzenia w przypadku takiego przestoju, to pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia.

Autor: Adam Kuchta

Dowiedz się więcej o wynagrodzeniach:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)