POLECAMY

Poznaj zasady wypłacania wynagrodzeń!

Na jakich zasadach jest przyznawana pensja?
Poznaj zasady wypłacania wynagrodzeń! fot. Fotolia

Podstawowe zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom


Ustalenie wynagrodzenia należnego pracownikowi za wykonaną pracę jest jednym z zasadniczych elementów stosunku pracy. Pracodawcy natomiast, zgodnie przepisach Kodeksu pracy, zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia według ściśle określonych zasad.

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy wynagrodzenie można zdefiniować jako świadczenie, które pracodawca zobowiązany jest wypłacać pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę, odpowiednio do rodzaju tej pracy, ilości oraz jakości.
Pracownik natomiast nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Wypłata wynagrodzenia za pracę


Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.
Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Pracodawca może więc jako dzień wypłaty wynagrodzenia ustalić na przykład ostatni dzień danego miesiąca lub pierwszy, drugi, siódmy czy dziesiąty dzień następnego miesiąca kalendarzowego.
Z drugiej strony, pracodawca nie może np. ustalić terminu wypłaty wynagrodzenia raz na kwartał, czy określić go na 15. dzień następnego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy (święto, niedziela), wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień.
Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach prawa pracy.
Ponadto pracodawca zobowiązany, jest na ewentualne żądanie pracownika, udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Miejsce i termin wypłaty wynagrodzenia


Jeżeli chodzi o zagadnienie dotyczące wypłaty wynagrodzenia, zasadą jest, że pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; natomiast częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
Sposób wypłaty wynagrodzenia (np. w postaci przelewu bankowego) należy ustalić z pracodawcą, tzn. obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub gdy pracownik wyrazi pisemną zgodę na taki sposób wypłaty wynagrodzenia.

Autor: Adam Kuchta

Dowiedz się więcej o wynagrodzeniach:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)