Kuchnia chińska - proste przepisy fot. Fotolia

Kuchnia pekińska - 4 proste przepisy na obiad

Wypróbuj proste i pyszne przepisy i przenieś się prosto do Pekinu!
Robert Grotkowski / 02.02.2015 13:19
Kuchnia chińska - proste przepisy fot. Fotolia
Naj­więk­szy wpływ na tra­dy­cje ku­li­nar­ne Pe­ki­nu i ca­łej pół­noc­nej czę­ści kra­ju mia­ła obec­ność ro­dzi­ny ce­sar­skiej i do­stoj­ni­ków pań­stwo­wych. Tak­że w kuch­ni wy­zna­cza­li oni naj­mod­niej­sze tren­dy. Na dwo­rze ja­da­no naj­bar­dziej wy­szu­ka­ne po­tra­wy, np. z warg mał­py. Jed­no­cze­śnie roz­wi­ja­ła się ca­ły czas kuch­nia chłop­ska, ze wzglę­du na su­ro­wy kli­mat bo­ga­ta w wa­rzy­wa tyl­ko la­tem. Jej pod­sta­wą są więc ma­ka­ron i po­tra­wy mącz­ne. Dzi­siej­sza kuch­nia pe­kiń­ska jest mie­szan­ką obu sty­lów.


Przepisy kuchni pekińskiej:


Kaczka po pekińsku

­
Przepis na 8 porcji:
 • kacz­ka o wadze ok. 2 kg
 • 2 ogór­ki po­kro­jo­ne w cien­kie pa­ski
 • 2 po­kro­jo­ne ce­bu­le dym­ki
Glazura:
 • po­sie­ka­na ce­bu­la
 • 2 łyż­ki mio­du
 • 5 ły­żek so­su so­jo­we­go
 • łyż­ka ole­ju
 • łyż­ka mą­ki
 • 2 roz­gnie­cio­ne ząb­ki czosn­ku
 • ły­żecz­ka octu win­ne­go
Placki man­da­ry­ńskie:
 • 1,5 szklan­ki mą­ki
 • 2 łyż­ki ole­ju
 • szklan­ka wrzą­cej wo­dy
Sos:
 • 20 dag po­wi­deł śliw­ko­wych
 • 2 łyż­ki so­su so­jo­we­go
 • 2 łyż­ki so­su Ho­isin
 • łyż­ka wi­na ry­żo­we­go
 • szczyp­ta cy­na­mo­nu
 • mie­lo­na ostra pa­pry­ka
 • roz­gnie­cio­ny zą­bek czosn­ku
 • pół ły­żecz­ki mie­lo­ne­go im­bi­ru
Sposób przygotowania:
 1. Skład­ni­ki glazury wy­mie­szać. Kacz­kę oczy­ścić, po­na­kłu­wać wi­del­cem i po­sma­ro­wać glazurą. Od­sta­wić na 12 godz. Piec 1,5 godz. (200 st.), po­le­wa­jąc so­sem z pie­cze­nia.
 2. Mą­kę za­lać wrząt­kiem, wy­ra­biać 5 min. Wa­łek cia­sta o średn. 6 cm po­kro­ić na plac­ki. Po­sma­ro­wać je ole­jem, skła­dać po 2 na­tłusz­czo­ny­mi stro­na­mi, roz­wał­ko­wać do średnicy 15 cm.
 3. Upie­czo­ną kacz­kę po­kro­ić na cienkie pla­ster­ki. Zło­żo­ne plac­ki sma­żyć na suchej, mocno roz­grza­nej pa­tel­ni (nie ru­mie­nić), po czym ostroż­nie je roz­dzie­lić. Wy­mie­szać skład­ni­ki na sos, pod­grze­wać 5 minut, po czym ostu­dzić.
 4. Na plac­kach ukła­dać pla­stry upie­czo­nej kacz­ki, ogór­ki i dym­kę. Sma­ro­wać so­sem i zwi­jać w ru­lo­ni­ki.

Zupa z rybnymi pulpetami


Prze­pis na 4 porcje
:
 • 15 dag fi­le­tów ryb­nych
 • 10 dag mie­lo­nej wie­przo­wi­ny 

 • 5 dag go­to­wa­nej szyn­ki
 • pę­czek szczy­pior­ku
 • 10 dag świe­że­go lub 
mro­żo­ne­go szpi­na­ku
 • 1,25 l bu­lio­nu z kost­ki
 • 1 biał­ko

Do­dat­ki: Sposób przygotowania:
 1. Fi­le­ty ryb­ne zmik­so­wać z mie­lo­ną wie­przo­wi­ną, do­dać biał­ko, po­sie­ka­ny szczy­pio­rek i drob­no po­kro­jo­ną szyn­kę, sól, sta­ran­nie wy­mie­szać.
 2. Z przy­go­to­wa­nej ma­sy for­mować nie­wiel­kie pul­pe­ci­ki.
 3. Do go­tu­ją­ce­go się bu­lio­nu wło­żyć szpi­nak, wlać wi­no i za­go­to­wać.
 4. Wło­żyć pul­pe­ci­ki, go­to­wać pod przy­kry­ciem na ma­łym ogniu 10 mi­nut.

Wieprzowina z grzybami

­
Prze­pis na 4 porcje:
 • 50 dag wie­przo­wi­ny
 • 12 su­szo­nych grzy­bów mun
 • 4 dym­ki  
Ma­ry­na­ta:
 • 2 łyż­ki so­su so­jo­we­go
 • 2 łyż­ki wy­traw­nej sher­ry
 • łyż­ka mą­ki
 • 2 łyż­ki ole­ju kuku­ry­dzia­ne­go   
Omlet:
 • 2 jaj­ka
 • łyż­ka wy­trawnej sher­ry
Do­dat­ki:
 • olej do sma­że­nia, łyż­ka so­su so­jo­we­go
Sposób przygotowania:
 1. Mię­so po­kro­ić w pla­stry, włożyć do marynaty na 45 min.
 2. Grzy­by mo­czyć 30 min, osą­czyć, po­kro­ić.
 3. Jaj­ka roz­trze­pać z sher­ry, usma­żyć na łyż­ce ole­ju. Omlet po­kro­ić w pa­ski.
 4. W wo­ku roz­grzać 6 ły­żek ole­ju, sma­żyć mię­so na ostrym ogniu 3 min, do­dać grzy­by, po­sie­ka­ną dym­kę, sma­żyć ok. minuty.
 5. Do­dać omlet i sos so­jo­wy, sma­żyć 2 min, cią­gle mie­sza­jąc.

Polędwica w sezamie

Prze­pis na 4 por­cje:
 • ­40 dag po­lę­dwi­cy wo­ło­wej­
 • 2 jaj­ka
 • 5 ły­żek ja­sne­go ziar­na se­za­mo­we­go
Do­dat­ki:
 • 1/4 ły­żecz­ki so­li
 • 2 łyż­ki mą­ki
 • 6 łyżek ole­ju so­jo­we­go
Składniki:
 1. Mię­so opłu­kać, osu­szyć, po­kro­ić na pla­stry gru­bo­ści ok. 0,5 cm, opró­szyć so­lą z obu stron.
 2. Jaj­ka lek­ko roz­trze­pać. Mą­kę i ziar­no se­za­mo­we wy­sy­pać na pła­skie ta­le­rzy­ki.
 3. Przy­go­to­wa­ne pla­stry po­lędwi­cy ob­ta­czać naj­pierw w mą­ce, na­stęp­nie w jaj­kach i w ziar­nie se­za­mo­wym.
 4. Na pa­tel­ni roz­grzać olej, kłaść par­tia­mi pla­stry mię­sa, sma­żyć na śred­nim ogniu z obu stron na ja­sno­zło­ty ko­lor. Po­da­wać z so­sem słod­ko­-­kwaśnym lub so­sem chi­li.


Czytaj także: