POLECAMY

Prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczy, który jest urlopem bezpłatnym ma prawo do dodatku z tego tytułu. Musi jedynie spełnić kryteria dochodowe, bowiem dodatek ten jest przewidziany dla osób najbardziej potrzebujących
Prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

Prawo do urlopu wychowawczego

Kobieta zatrudniona co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego, udzielanego jej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy udzielany jest w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Kryterium dochodowe i inne warunki

Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym ma prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem. Prawo do dodatku jest ściśle związane z uprawnieniem do zasiłku rodzinnego. 

Kobieta, która chce otrzymać dodatek musi spełniać kryteria dochodowe. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego przysługuje w przypadku, jeśli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, dodatek przysługuje, jeśli dochód ten nie przekracza kwoty 583 zł.

Zobacz także: Wymiar urlopu macierzyńskiego

Przy ustalaniu prawa do dodatku brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Dodatek przysługuje kobiecie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli kobieta sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli kobieta sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy dodatek nie przysługuje

Dodatek z tytułu sprawowanie opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeśli kobieta, która się o niego ubiega bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. Prawo do dodatku nie przysługuje kobiecie, w przypadku gdy podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Prawo do dodatku nie przysługuje, jeśli kobieta w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
W przypadku, kiedy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, prawo do dodatku również nie przysługuje.

Polecamy: Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Wysokość dodatku

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Podstawa prawna: Kodeks pracy
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
czy ja jako matka kożystająca z 72miesięcy urlopu gdyz sprawuje opiekę nad dzieckiem nie pełnosprawnym też dostanę tę podwyżkę 200zł