Na jakie dodatki może liczyć kobieta przebywająca na wychowawczym?

Przynależność do oddziału NFZ zależy od miejsca zamieszkania
Ustawodawca przewidział dla rodzica korzystającego z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem. Warunki jego przyznania zostały określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
/ 26.09.2016 16:54
Przynależność do oddziału NFZ zależy od miejsca zamieszkania

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych;
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek ten przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. 

Zobacz również serwis: Urlop macierzyński

Wyłączenia

Dodatek nie przysługuje osobie, jeżeli:

  • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
  • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
  • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wniosek

Wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego realizuje organ właściwy, czyli urząd miasta lub gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. W związku z powyższym wniosek o wypłatę zasiłku rodzinnego oraz dodatku należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 

Redakcja poleca

REKLAMA