Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?
Kobieta, która chce skorzystać z urlopu wychowawczego musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek o urlop. Bez stosowanego wniosku pracownica nie może skorzystać z urlopu wychowawczego.
/ 27.09.2017 15:41
Jak złożyć wniosek o urlop wychowawczy?

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownicę wniosku o udzielenie takiego urlopu.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Termin złożenia wniosku

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku.

Wniosek o urlop wychowawczy kobieta musi złożyć pracodawcy w formie pisemnej. Wniosek pracownica ma obowiązek złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z urlopu. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu.

Pracownica może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wycofanie wniosku ma formę pisemną, warto o tym pamiętać.

Zobacz także: Urlop wychowawczy

Treść wniosku o urlop wychowawczy

We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego kobieta przede wszystkim wskazuje:

  • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
  • okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Nie we wszystkich przypadkach, taki wniosek jest niezbędny. Po pierwsze nie składa się go w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej. Po drugie w przypadku ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka. Po trzecie oświadczenia nie składa się, gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. W ostatnim przypadku pracownica dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które powoduje nie możność złożenia oświadczenia. Jeśli i to jest nie możliwe kobieta dołącza pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem kobieta, dodatkowo dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Zobacz także:Czy trzeba złożyć wniosek o urlop macierzyński

Redakcja poleca

REKLAMA