Parapsychologia

Dziedzina wiedzy z pogranicza psychologii, która zajmuje się badaniem zdolności parapsychicznych.

W ramach zainteresowań parapsychologii pozostają takie zjawiska jak: ESP (ang. extrasensory perception) - czyli postrzeganie pozazmysłowe (bez udziału zmysłów fizycznych), a w tej kategorii w szczególności psychokineza, jasnowidzenie, prekognicja, telepatia.