Jakie są ograniczenia w czasie pracy pracownicy w ciąży?

Jakie są ograniczenia w czasie pracy pracownicy w ciąży?

Czas pracy pracownic w ciąży podlega określonym ograniczeniom. Ograniczenia te związane są z uprawnieniami rodzicielskimi pracowni. Kobieta w ciąży podlega szczególnej opiece.
/ 12.05.2011 12:37
Jakie są ograniczenia w czasie pracy pracownicy w ciąży?

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych, to praca wykonywana ponad obowiązujący pracownicę normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. Jednakże w przypadku kobiet w ciąży zakazana jest bezwzględnie ich praca w godzinach nadliczbowych. Pracownica nie może też wyrazić zgody na prace po godzinach. Na pracodawcę, który nie stosuje się do tego zakazu grozi kara grzywny.

Zakaz pracy kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych wnika z obowiązku szczególnego traktowania pracownic w ciąży i zapewniania im jak najdłuższego okresu odpoczynku.

Zakaz pracy w nocy

Zakazana jest praca w porze nocnej kobiet w ciąży. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00., w zależności od ustaleń przyjętych u poszczególnych pracodawców. Podobnie, jak i w przypadku zakazu pracy w godzinach nadliczbowych praca w porze nocnej kobiet w ciąży, jest zakazana bezwzględnie. Zakazu nie może usunąć, ani polecenie pracodawcy, ani zgoda pracownicy. Pracodawca, który narusza zakaz podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną. Jeśli jest to niemożliwe pracodawca musi przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. W przypadku, kiedy i takie rozwiązanie byłoby niemożliwe, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Pracownica w okresie zwolnienia zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Zakaz delegowania pracownicy w ciąży

Pracownicy w ciąży nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy. W odróżnieniu od zakazu pracy w godzinach nadliczbowych i pracy w porze nocnej zakaz ten jest zakazem względnym. Oznacza to, że pracownica może zostać oddelegowania poza stałe miejsce zatrudnienia, jeśli wyrazi na to zgodę.

Zobacz także: Czy kobieta może wykonywać każdą pracę?

Ograniczenie pracy przy komputerze

Łączny czas pracy pracownicy w ciąży przy komputerze w ciągu dnia nie może przekraczać 4 godzin. Co 2 godziny pracownica powinna robić sobie 15 minutową przerwę. Pracownicy, która pracuje przy komputerze w czasie dłuższym niż dopuszczalny, pracodawca powinien albo ograniczyć czas pracy przy komputerze do dozwolonej liczby godzin, a gdyby skrócenie okazało się niemożliwe lub niecelowe, przenieść ją do innej pracy. W przypadku, kiedy żadne z wyżej wymienionych rozwiązań jest nie możliwe, pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownicę ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Polecamy również: Pokój dla pracownicy karmiącej.

Prawo do zwolnienia na badania lekarski

Pracownica w ciąży ma prawo do zwolnienia w czasie pracy na badania lekarskie. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą.

Pracodawca zwalnia pracownicę na czas wykonania badań, w przypadku, kiedy badania zalecone są przez lekarza i gdy nie mogą być one przeprowadzone poza godzinami pracy.

Co ważne za czas nieobecności w pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)