Ciąża

Zakaz pracy kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Jest to zakaz bezwzględnie obowiązujący. Prawo nie przewiduje żadnych wyjątków od tej reguły.
/ 21.09.2016 14:40
Ciąża

Mówiąc o zakazie pracy w godzinach nadliczbowych, należy najpierw określić czym są godziny nadliczbowe. Praca w godzinach nadliczbowych to praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy.

Wyróżniamy dwie normy czasu pracy: dobowa – nieprzekraczającą 8 godzin na dzień oraz średniotygodniowa – nieprzekraczającą 40 godzin na tydzień. Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad normę dobową, jak i ponad normę średniotygodniową.

Praca w godzinach nadliczbowych konieczna jest w sytuacji prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii. Zlecanie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych możliwe jest także w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy.

Zakazana jest praca kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych. Naruszenie takiego zakazu przez pracodawcę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Naruszenie przepisów o czasie pracy i przepisów o prawach pracownic w ciąży zagrożone jest karą grzywny od 1.000zł do 30.000 zł.

Zobacz także:Ile godzin nadliczbowych przysługuje pracownicy w ciągu roku

Zakaz pracy kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych obejmuje okres od chwili złożenia przez pracownicę, pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o stanie ciąży.

Zakaz zatrudniania obowiązuje także, jeśli pracownica wyrazi zgodę na pozostawanie w pracy po godzinach jej zgoda nie będzie skuteczna. Odmowa wykonywania tego rodzaju pracy nie może pociągać dla pracownicy żadnych negatywnych skutków.

Przyszłych matek pracodawca nie może zatrudnić nawet za ich zgodą.

Zobacz także: Czas pracy kobiet

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)