Alimenty z funduszu

Alimenty z funduszu fot. Fotolia
Jeśli ojciec dziecka mimo wyroku sądu nie łozy na jego utrzymanie, może zastąpić go państwo.
Alicja Hass / 21.09.2016 10:24
Alimenty z funduszu fot. Fotolia

Według danych Krajowego Rejestru Długów, na każde 1000 Polaków, 7 to dłużnicy alimentacyjni. Od lipca do grudnia minionego roku gminy dopisały do rejestru informacje o 266 548 dłużnikach, którzy swoim dzieciom zalegają ponad 8,2 miliarda złotych.

Kto jest uprawniony do otrzymania alimentów z funduszu?

Alimenty z funduszu przysługują na dziecko do lat 18, a jeśli się uczy – do lat 25. Bezterminowo otrzyma je dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie ma znaczenia czy wychowujesz je samotnie, czy też pozostajesz w związku z ojcem dziecka.
Możesz ubiegać się o pieniądze z funduszu, jeżeli:

  1. Masz przyznane wyrokiem sądu (lub ugodą) alimenty na dziecko, ale egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Ma to miejsce wtedy, gdy komornik nie jest w stanie przez co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy z dłużnika. W takiej sytuacji powinien wydać ci powinien wydać ci stosowne zaświadczenie. Możesz też o nie  wystąpić sama lub poprosić urząd gminy (ośrodek pomocy społecznej), do którego chcesz złożyć wniosek o świadczenie z funduszu, by zrobił to w twoim imieniu.
  2. Spełniasz warunek kryterium dochodowego. O świadczenie z funduszu możesz się ubiegać, jeżeli twój dochód netto nie przekracza 725 zł na osobę (jest to dochód za rok poprzedzający złożenie wniosku do funduszu).

Gdzie złożyć wniosek?

Jeśli spełniasz warunki do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, możesz złożyć stosowny wniosek (jest on bezpłatny). Odpowiedni formularz uzyskasz w ośrodku pomocy społecznej  lub urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Do wniosku dołącz:

  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
  • zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym;
  • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów;
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego);
  • zaświadczenie od komornika  prowadzącego egzekucję stwierdzające jej bezskuteczność (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku);
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy ukończyło 18 rok życia;
  • w przypadku, gdy dziecko jest pod opieką opiekuna prawnego – orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez dziecko.

Uwaga! Jeśli dłużnik mieszka za granica, trzeba będzie uzyskać zaświadczenie o bezskuteczności (lub niemożności) egzekucji z sądu okręgowego zajmującego się alimentami z zagranicy lub z zagranicznej instytucji zajmującej się ściąganiem długów.

Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji. Jeśli będzie negatywna dla ciebie,  możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania.Świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek do 30 września następnego roku.

Ile dostaniesz?

To zależy od kwoty alimentów, jaka została określona w wyroku sądowym. Maksymalna wysokość wypłaty z funduszu to 500 zł. Jeśli np. ojciec dziecka powinien płacić 400 zł, właśnie tyle dostaniesz. Natomiast, gdy wyrok opiewa na 600 zł, otrzymasz tylko 500 zł, reszta będzie obciążała konto dłużnika.

Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

Redakcja poleca

REKLAMA