Polki.pl
kom. (77)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony generalnie daje mniej uprawnień dla pracownika w razie próby zwolnienia go przez pracodawcę. Po pierwsze pracodawca nie musi podawać powodu wypowiedzenia takiej umowy, a po drugie takie wypowiedzenie nie podlega konsultacji ze związkami zawodowymi. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może dowolnie zwolnić sobie takiego pracownika.

Długość umowy

wypowiedzenie Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony zależy od tego na jaki okres została zawarta. Powszechnie przyjmuje się, że jeśli taka umowa była zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy jej wcześniejsze wypowiedzenie nie jest możliwe. Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94 (OSNAPiUS 1994, nr 11, poz. 173), w której stwierdził, że: "umowa o pracę zawarta na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem 6 miesięcy jej trwania." Natomiast umowa na czas określony, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, może zawierać ustalenia stron co do możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 k.p.). Brak tego rodzaju klauzuli w umowie oznacza, że nie podlega ona wypowiedzeniu. Klauzula ta musi istnieć w chwili zawarcia umowy (Uchwała SN z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94).

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony, jeżeli strony uzgodnią w umowie dopuszczalność wypowiedzenia, wynosi dwa tygodnie. Jest to okres minimalny.

Brak powodu…

Pracodawca wypowiadając umowę na czas określony nie ma obowiązku podawania w wypowiedzeniu przyczyny wypowiedzenia (art. 30 § 4 k.p.), nie ma też obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia takiej umowy z zarządem zakładowej organizacji związkowej (art. 38 k.p.) w razie, gdy pracownik jest jej członkiem lub gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła, na jego wniosek, zgodę na obronę jego praw pracowniczych (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854). Odmiennie kształtują się obowiązki pracodawcy, gdy będzie chciał wypowiedzieć umowę na czas określony zawartą z pracownikiem, który jest członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej, a także komitetu założycielskiego w ciągu 6 miesięcy od jego powstania. Na wypowiedzenie umowy takiemu pracownikowi w okresie sprawowania przez niego mandatu oraz w ciągu jednego roku po wygaśnięciu mandatu pracodawca musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 i 3 ustawy o związkach zawodowych). Podobnie jest z członkiem komitetu założycielskiego związku, przez okres 6 miesięcy od utworzenia komitetu, a także z pracownikiem, który pełni z wyboru funkcję w organach organizacji związkowych działających poza zakładem pracy. W tym ostatnim przypadku zgodę wyraża organ statutowo właściwy tej organizacji związkowej, w której pracownik pełnił lub pełni funkcję (art. 32 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych). Brak zgody czyni dokonane wypowiedzenie, jeżeli pracodawca je zrealizuje, niezgodnym z prawem i uzasadnia odpowiednie roszczenia pracownika (art. 56 i 58 k.p.). Brak zgody organizacji związkowej na wypowiedzenie umowy na czas określony nie będzie miał natomiast żadnego wpływu na rozwiązanie się tej umowy wskutek upływu czasu, na jaki została zawarta. O rozwiązaniu umowy decyduje bowiem wola stron, które określiły długość trwania umowy. Woli tej nie zmienia pełnienie przez pracownika funkcji w organach związku zawodowego.

wypowiedzenie umowy na czas określonyWypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, bez względu na ustalony przez strony termin jej trwania oraz bez względu na to, czy przewidziały one taką możliwość, jest dopuszczalne wtedy, gdy dochodzi do likwidacji lub upadłości pracodawcy (art. 411 § 2 k.p.). Okres wypowiedzenia wynosi wówczas dwa tygodnie. Prawo dokonania wypowiedzenia w tych okolicznościach przysługuje zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi.

Umowa o pracę na czas określony może być także wypowiedziana, bez jakichkolwiek klauzul co do takiej możliwości i bez względu na długość terminu, na jaki została zawarta, w razie zwolnień z pracy dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844). Zgodnie z art. 5 ust. 7 tej ustawy w sytuacjach wskazanych w jej art. 1 ust. 1 umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jeżeli w okresie dokonywania zwolnień grupowych upłynie termin, do jakiego umowa miała trwać, to - w braku jej wcześniejszego wypowiedzenia - rozwiąże się ona z mocy prawa, a pracownik nie nabędzie prawa do odprawy.

Umowy o pracę na czas określony mogą być w każdym czasie rozwiązane na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 ust. 1 k.p.). W tym samym trybie dopuszczalna jest także zmiana rodzaju umowy o pracę.

Rozwiązanie z winy pracownika

Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 k.p.) oraz bez jego winy, jeżeli powstaną ku temu warunki wymagane przez art. 53 k.p. Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie art. 55 k.p., jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go we wskazanym w orzeczeniu lekarskim terminie do innej pracy (art. 55 § 1), lub gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków (art. 55 § 11).

wypowiedzenie pracyW razie rozwiązania bez wypowiedzenia umowy na czas określony, na okres próbny czy na czas wykonania określonej pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek podać na piśmie przyczynę swojej decyzji. Pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika organizacji związkowej. Gdy rozwiązanie w tym trybie dotyczy pracownika pełniącego funkcję w zakładowej lub pozazakładowej organizacji związkowej, w komisji rewizyjnej lub będącego członkiem komitetu założycielskiego związku zawodowego, wówczas pracodawca musi na swoją decyzję uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej lub właściwego statutowo organu tej instancji związkowej, w której pracownik pełnił funkcję z wyboru, a działającej poza zakładem pracy. Obowiązek ten trwa też przez rok po wygaśnięciu mandatu (art. 32 ustawy o związkach zawodowych).

Szczególna ochrona pracownicy w ciąży

Umowa o pracę na czas określony, która miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 k.p.)

Oceń4.21 / 34

Podobne w temacie Prawo pracy

Skomentuj Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Gość
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 11 Gru 14, 10:04
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyByłam na zwolnieniu lekarskim ponieważ leżałam w szpitalu moja szefowa skróciła mi umowe o prace, ponieważ u nie nie przynosi się l4 . po zwolnieniu chorobowym zwolniła mnie czy to zgodne z prawem?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 16 Paź 14, 17:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonymam pytanko czy można zwolnić z dnia na dzień osobę przyjętą na czas określony od stycznia 2014r do 2017r podając przyczynę ż ktoś wysłał meila ze skargą bez dania nagany upomienia.. i po zwolnieniu lekarskim jak przyszła do pracy dostała od razu zwonienie z tej pracy proszę o pomoc
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 26 Wrz 14, 19:45
+2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPracodawca zlikwidował moje stanowisko pracy z końcem września z powodów ekonomicznych,a umowę miałam na czas określony do konca września 2016r. W uzasadnieniu napisał mi art.33,a na świadectwie pracy mam napisane art.30 par.1 pkt.2. Mam 36 lat pracy i będę się starać o świadczenie przedemerytalne, ale teraz nie wiem czy dostanę,ponieważ w...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 22 Lip 13, 19:57
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyCzy te przepisy sa aktualne?
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 27 Kwi 13, 09:22
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonywitam...pracuje koło 2 miesięcy i dostałam niedawno umowę do podpisania i wypełniena ale jeszcze nie oddałam,wczoraj wypowiedziałam pracę bo warunki są inne niż rozmawialam na początku...czy obowiązuje mnie 2 tyg wypowiedzenie??
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 27 Kwi 13, 09:22
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonywitam...pracuje koło 2 miesięcy i dostałam niedawno umowę do podpisania i wypełniena ale jeszcze nie oddałam,wczoraj wypowiedziałam pracę bo warunki są inne niż rozmawialam na początku...czy obowiązuje mnie 2 tyg wypowiedzenie??
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 10 Sty 13, 12:30
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyza dwutygodniowym wypowiedzeniem
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 3 Sty 13, 19:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam.Moja siostrzenica jest osobą niepełnosprawną.Miała umowę do 31.12.2012,gdy poszła do przcy 02.01.2013 powiedziano jej że już nie pracuję.Czy magli z nią tak postąpić nie informując ją wcześniej że nie przedłużą jej umowy i że pracuje tylko do końca umowy?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 16 Lut 12, 07:54
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyMam pytanie,mam umowe na czas określony do końca 2012r.Aktualnie jestem w 7 tygodniu ciąży i przedstawiłam pracodawcy l4.czy mogą mi wypowiedzieć umowe?
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 3 Sty 12, 17:19
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonywitam, w moim sklepie szefostwo upiera się, by wypowiedzenia dawać w ostatni piątek miesiąca. Czy jest to gdzieś prawnie uwarunkowane, czy to tylko wymysł? chcę się zwolnić jak najszybciej, mam w umowie dwutygodniowy okres wypowiedzenia, umowa na dwa lata. Proszę o pilną odpowiedź!
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 8 Paź 12, 13:40
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonywypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 2 Gru 11, 14:01
-3    oceniono 7 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonymam pytanie miałem umowę na czas określony do końca stycznia 2012. w dniu 1 grudnia dostałem 2 tyg. wypowiedzenie (art.30 par.1 pkt2 ) czy pracodawca musi podać przyczynę zwolnienia ( wiem że redukują etat bo podzielili moje stanowisko pomiędzy 2 pracowników)proszę o pilną odpowiedź
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 2 Gru 11, 13:57
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonywitam
..........
Poniedziałek | 17 Paź 11, 18:15
0    nie oceniono 0
..........
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonywitam serdecznie
bylam zatrudniona w firmie na okres probny rowny 3miesiace... po przepracowanym miesiacu wreczono mi wypowiedzenie od pracodawcy na 2tyg... w tym mam 4dni urlopu do wykorzystania... czy moim obowiazkiem jest wstawienie sie jeszcze do pracy czy moge nie przyjsc do pracy w 6pozostalych dni i bedzie to urlop bezplatny...?...
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 19 Wrz 11, 21:34
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam mam taki problem zostałem zatrudniony przez urząd pracy gdzie pracodawca wzioł dotacje zamnie za stworzenie miejsca pracy podpisał zemną umowe na 2 lata podpisanie Umowy nastąpiło 2,12,2010.I tu zaczyna sie problem od miesiąca lutego przepracowałem może tylko dwa pęlne miesiące i jak jest praca to domnie dzwoni i jade wtedy na 4,5,6,7...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 28 Sie 11, 17:45
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyProszę o pomoc!!! Jestem osobą niepełnosprawną-ostatniego kończy mi się umowa na czas określony-czy pracodawca może nieprzedłużyć mi umowy,nieuprzedzając mnie o tym?Czy mogę ostatniego dnia dowiedzieć się,że jestem bezrobotna?
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 5 Wrz 11, 18:15
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyumowa na czas określony
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 5 Wrz 11, 18:16
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyumowa na czas określony
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 5 Wrz 11, 18:21
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyOczywiście , że pracodawca ma prawo nie przedłużyć umowy. Bo umowa na czas określony wygasa w ostatnim dniu okresu na jaki została zawarta. I tyle. Pracodawca nie ma obowiązku niczego wyjaśniać.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 12 Sty 15, 20:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonya czy może tak zrobic z Osobą której do emerytury zostało 8 miesięcy??
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 9 Sie 11, 06:14
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam wszystkich chciałbym sie doweedziec czy istnieje umowa o prace taka w ktorej jest zawarte ze mogę sie zwolnic tylko za porozumieniem stron prosil bym kogos o odpowiedz z gory dziekuje
kadrowa
Środa | 17 Sie 11, 11:50
0    nie oceniono 0
kadrowa
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyKażdą umowe o pracę można rozwiązać za porozumieniem stron!
jak sama nazwa wskazuje jest to porozumienie, nie ma więc też tu zastosowania KP, stąd tutaj potrzeba tylko chęci obu stron :)
powodzenia
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 21 Lip 11, 11:56
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam jestem teraz na L4 po zakonczeniu zwolnienia L4 mam zamiar wypowiedziec umowe o prace na czas okreslony tj. do konca 2013 roku pracuje juz w tej firmie 1,5 roku na umowiem mam zaznaczone okres wypowiedzenia 1 miesiac czy musze pracowac w czasie okresu wypowiedzenia czy moge isc na urolp?
Pracownik
Czwartek | 14 Lip 11, 08:35
0    nie oceniono 0
Pracownik
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam. Mam problem z szefem. Złożyłem wypowiedzenie pracy z dwutygoniowym okresem wypowiedzenie, jak w umowie na czas określony. Mam do odebrania jeszcze 10 dni urlopu, czyli dwa tygonie. W związku z tym chcę pokryć okres wypowiedzenia urlopem w całości. Szef natomiast nie zgadza się na takie rozwiązanie i każe mi przyjść jeszcze tydzień do...więcej »
1234567
Środa | 13 Lip 11, 14:44
-7    oceniono 13 razy
1234567
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPracodawca to osoba która daje pracę i płacę to też CZŁOWIEK który jest na obrotach nie raz to 16 g. lub i więcej nie wspomnę też o stresie w jakim musi pracować.Ale pracownik to dopiero figura ,najpierw grzecznie prosi o pracę a za chwilę pisze WYPOWIADAM I JESZCZE TAKICH LEWUSÓW PRAWO BRONI
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 5 Wrz 11, 18:34
+3    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyMylisz pojęcia odnośnie pracy. Pracodawca to człowiek, który zarabia na czyjejś pracy. Pracownik pracuje dla konkretnych pieniędzy. I tak jak pracodawcy nikt nie robi łaski że pracuje ( bo jeśli nie to pracodawca ma sporo mozliwości aby zdyscyplinować leniwca, ze zwolnieniem włącznie) tak należne wynagrodzenie i inne przewidziane prawem...więcej »
madaj
Wtorek | 27 Gru 11, 16:10
0    nie oceniono 0
madaj
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyzgadzam się ale jak wszędzie trafiają się czarne charaktery również wśród pracodawców podam własny przykład zostałem skierowany z PUP do pracy zorzeczeniem o niepełnosprawności {3 grupa} moja radość ze znalezienia pracy nie trwała jednak długo szef uznał że u niego dzień pacy jest według jego uznania przez 8 mc.pracy po 10-12 godzin dziennie...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 13 Lip 11, 10:14
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyJeżeli umowę o prace zawartą na czas określony wypowiada pracownik w terminie 14 dni na swoje żądanie a umowa była zawarta do 30,09,
2011 w związku z tym nie ma możliwości wykorzystania urlopu czy mam obowiązek zapłacić za ten urlop przypominam że pracownik ten planowany urlop miał od 16,08, do 31,08 już w marcu a teraz wypowiada pracę że tak...
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 14 Sie 11, 15:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyAle po co masz w ogóle pracownikowi płacić? Najlepiej niech sobie sam zapłaci za urlop, który zgodnie z prawem mu przsylguje za przepracowany okres.
betka74
Poniedziałek | 4 Lip 11, 21:45
0    nie oceniono 0
betka74
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam!Zostałam zwolniona,miałam umowę o pracę na czas określony do 7 września na rok,wypowiedzenie dostałam bez uzasadnienia,jak się spytałam dlaczego,powiedziano mi że redukcja etatów,a na drugi dzień została przyjęta osoba której skończyła się umowa,umowę miała na trzy miesiące i przedłużono jej na rok.Dostałam wypowiedzenie po ukończonej...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 23 Cze 11, 23:35
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyNie znam się w ogóle na prawie dlatego proszę o pomoc. Mam jedno pytanie. Pracowałam w sklepie najpierw 3 miesiące mając umowę o pracę na czas określony 3 miesięcy a następnie przez 5 miesięcy mając umowę na czas nieokreślony. Jaki powinien być mój okres wypowiedzenia?
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 15 Cze 11, 20:35
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyproszę o pomoc chce rozwiązać umowę o prace ale nie mogę mam umowę na czas określony ale bez klauzuli o 2 tygodniowym wypowiedzeniu. porozumienie stron nie wchodzi w grę
miroslaw998
Piątek | 6 Maj 11, 11:11
0    nie oceniono 0
miroslaw998
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyW styczniu zostałem zatrudniony na okres 2 miesięcy przez jedną z firm posiadającą statut ZPCHR na 3/4 etatu jako osoba z II grupą renty.W marcu otrzymałem przedłużenie na 1 miesiąc z okresem wypowiedzenia 2 tygodnie.Następna umowa na miesiąc a w niej okres wypowiedzenia wynosi już O.Rozumię że mogę zostać zwolniony z dnia na dzień bez podania...więcej »
miroslaw998
Piątek | 6 Maj 11, 10:59
0    nie oceniono 0
miroslaw998
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 23 Lut 11, 16:47
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyjeżeli jestem zatrudniony na czas określony dłuzszy niz 6 miesiecy i dostalem lepsza oferte pracy to moge sam rozwiazac umowe z pracodawca wiedzac ze do konca trwania umowy pozostało mi 9 miesiecy czy nadal mam sie u niego meczyc za "marne grosze"
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 8 Lut 11, 09:52
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam, ze względu na stan zdrowia jestem zmuszona zrezygnować z pracy. Jestem zatrudniona na umowe o pracę na czas określony. W umowie o pracę, znalazłam punkt dotyczący okresu wypowiedzenia, gdzie nie ma określonego czasu, wpisany jest "brak". Czy mogę pracodawcy wręczyć wypowiedzenie i następnego dnia nie przyjśc do pracy?Proszę o pomoc
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 15 Lut 11, 09:52
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPrzeczytaj teks powyżej - wszystko jest wyjaśnione.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 16 Lut 11, 22:44
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonynie
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 20 Sty 11, 19:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam, mam pytanie pracuję od 4 m-cy mam umowę na rok pracodawca wręczył mi wypowiedzenie podając słownie powód zwolnienia tj. za duża ilość pracowników. Czy pracodawca może mnie zwolnić tylko z powodu likwidacji stanowiska czy też nie...? Proszę o pomoc.
Nat
Piątek | 4 Lut 11, 18:08
0    nie oceniono 0
Nat
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyJeśli zostało zlikwidowane stanowisko, powinien Cię przenieść na podobne stanowisko, a wynagrodzenie nie może być niższe niż na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia na innym stanowisku - może Cię zwolnić.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 16 Lut 11, 22:44
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonymoze
PRACA
Poniedziałek | 10 Sty 11, 18:38
+1    oceniono 1 raz
PRACA
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam, jestem zatrudniona na czas określony z wypowiedzeniem dwutygodniowym. Niedawno zmienił się system pracy i nie mam możliwość dojazdu do pracy. Jestem zmuszona zrezygnować z pracy, ale jak to zrobić żeby było to korzystne dla mnie...

Pozdrawiam...
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 15 Sty 11, 19:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyProsę nie myśleć wyłącznie o sobie - pracodawaca tez czlowiek ! Taki bywa los i tyle. Liczy sie pani honor.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 16 Lut 11, 22:45
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyno cóż-Ty rezygnujesz i nie dostaniesz odprawy;)
Prawnik24
Poniedziałek | 10 Sty 11, 13:18
0    nie oceniono 0
Prawnik24
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyUWAGA BŁĄD W ARTYKULE! Schwała SN z 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94 mówi ze klauzule o mozliwosci wypowiedzenia terminowej umowy o prace MOŻNA dodac w trakcie trwania tej umowy. Ogolnie jakosc artykułu kiepska niestety.
Julianna
Czwartek | 23 Wrz 10, 15:03
0    nie oceniono 0
Julianna
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyDzień Dobry mam pytanie W jaki sposób korzystnie opuściś pracodawcę ?
Jestem na umowie na czas określony 1 roku z dwutygodniowym wypowiedzeniem, pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia od 3 miesięcy ma kłopoty finansowe . jak wypowiedzieć umowę samemu i czy będzie to dla mnie korzystne czy nie ? czy pracodawca może wypowiedzieć sam umowę ze...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 19 Lis 10, 19:58
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPostępując zgodnie z Art. 30 § 1 pkt. 3. z związku z Art. 55 § 11. Kodeksu Pracy można rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Koniecznie musisz podać przyczynę swojego rozwiązania umowy tj.: brak terminowego i systematycznego wypłacania wynagrodzenia za pracę. Przysługuje Ci jeszcze jednomiesięczna odprawa.
Arim
Środa | 24 Lis 10, 13:41
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyNie wypłacanie wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy jest naruszeniem Kodeksu Pracy. Powiadom PIP. Jeżeli chodzi o 2 tyg wypowiedzenie na umowę na czas okreslony, jeżeli wypracowałaś sobie zasiłek dla bezrobotnych to korzystne bedzie jeżeli pracodawca zwolni ciebie sam z winy zakladu pracy. Odrazu otrzymasz zasiłek w innym wypadku czekać...więcej »
Jaśmina
Niedziela | 25 Lip 10, 19:36
0    nie oceniono 0
Jaśmina
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyMam pytanie
Jestem pracownikiem na umowie na czas określony czy w momencie otrzymania wypowiedzenia( w umowie zapisane 2 tygodnie) mogę iść na zwolnienie lekarskie chorobowe czy na opiękę nad dzieckiem
Arim
Środa | 24 Lis 10, 13:45
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyTylko w okresie wypowiedzenia. Potem musisz zarejestrować się w Urzędzie Pracy
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 21 Maj 10, 22:37
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyProszę o odpowiedź , mam skończone 61 lat (mężczyzna),pracuję na umowę na czas określony , czy przed upływem terminu zawartej umowy mogę bez istotnej przyczyny zostać zwolniony?
Arim
Środa | 24 Lis 10, 13:58
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyhttp://polki.pl/we-dwoje/wypowiedzenie;umowy;o;prace;na;czas;okreslony,artykul,2176.html
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 7 Kwi 10, 22:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyCzy pakiet antykryzysowy przyjęty przez firmę zmienia coś w wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę?
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 5 Mar 10, 19:01
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyOstatnio szukałem odpowiedzi na swoje pytanie na temat wypowiedzenia i tu znalazłem odpowedź http://www.umowaoprace.pl/wypowiedzenie-umowy-o-prace/
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 1 Mar 10, 13:00
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam 28 lutego skończyła mi się umowa na czas określony (budżetówka) pracodawca nie poinformował mnie, że nie będzie przedłużona, dzisiaj normalnie pracowałam, podpisałam listę obecności, po skończonej dniówce (praca na pół etatu) usłyszałam, że w sumie to nie pracuje zaproponowano mi na odczepne umowę o dzieło. Czy w momencie przyjścia do...więcej »
pracownik
Środa | 27 Sty 10, 15:35
0    nie oceniono 0
pracownik
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyJAK w takim razie pracownik może rozwiązać umowę o pracę na czas określony (2 lata), jeżeli w umowie nie ma wzmianki o trybie wypowiedzenia?
Wszyscy tutaj straszą "złym pracodawcą, który zwalnia", a jeśli pracownik sam chce odejść przed czasem, to co ma zrobić przy tak skonstruowanej umowie? czy to działa w dwie strony i jest się tak samo...
bu
Wtorek | 2 Lut 10, 03:15
0    nie oceniono 0
bu
Re: Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyumowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana również na mocy porozumienia stron.
Arim
Środa | 24 Lis 10, 21:01
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyMoże, ale jeżeli wypracowałes sobie /18 miesięcy/ zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz go dopiero po 90 dniach. To nie jest na korzyść dla pracownika. Tylko z przyczyny zakladu pracy.Dostajesz zasiłek odrazu oraz 2 dni na poszukiwanie pracy.
leog7
Poniedziałek | 18 Sty 10, 11:15
0    nie oceniono 0
leog7
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPOMOCY.Czy ktos zna kodeks pracy? Dostałam wypowiedzenie 2 tygodniowe z winy pracodawcy likwidacja stanowiska pracy w okresie wypowiedzenia mija mi 2 lata pracy w tym zakładnie czy należy mi sie 2 miesieczna odprawa, prosze o dopowiedz jakiegos experta.
bu
Wtorek | 2 Lut 10, 02:51
0    nie oceniono 0
bu
Re: Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyZgodnie z treścią art. 50 § 3 kp, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę a czas określony przez pracodawcę naruszającego przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Pracownik nie może...
bu
Wtorek | 2 Lut 10, 02:56
0    nie oceniono 0
bu
Re: Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPodstawowym celem tego rodzaju umowy jest związanie się umową do pewnego terminu. Może on być ustalony w interesie pracodawcy, pracownika lub obu stron stosunku pracy11. Szczególną właściwością tej umowy jest co do zasady niedopuszczalność jej wypowiadania. Jedynie przy umowie zawartej na czas dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć...więcej »
Gość1414
Wtorek | 2 Lut 10, 12:52
0    nie oceniono 0
Gość1414
Re: Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyZgodnie z art. 10 ust. 1 "o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników" z z dnia 13 marca 2003 r.
gdy spełnione są te 3 warunki:

- pracodawca zatrudnia wiecej niż 20 osób,

- zostałaś zwolniona nie z własnej winy (redukcja zatrudnienia, likwidacja stanowiska, reorganizacja w...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 23 Lis 10, 08:31
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPracodawca podlega ustawie o zwolnieniach grupowych tj. Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników jeżeli zatrudnia co najmniej 20 pracowników i dokonuje zwolnień grupowych oraz indywidualnych z przyczyn, które pracownika nie dotyczą (- art. 1, - art....więcej »
Arim
Środa | 24 Lis 10, 13:52
-1    oceniono 1 raz
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyOdprawa należy się pracownikom w Zakładzie Pracy zatrudniającym więcej niż 20 osób.Zwolnienia grupowe 13 marzec 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunku pracy nie dotyczących parcowników. Dz.U nr,90 poz.844
Jeżeli twój pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób ta ustawa ciebie nie dotyczy.
Gość We-Dwoje.pl EWA
Piątek | 18 Mar 11, 13:43
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl EWA
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonynależy Ci się dwumiesięczna odprawa
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 2 Maj 09, 10:24
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyczy pracodawca może zwolnic pracownika który przebywa na zwolnieniu L-4
kubasid
Poniedziałek | 27 Kwi 09, 00:34
0    nie oceniono 0
kubasid
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonySentencjia wyroku SN (Uchwała SN - I PZP 26/94), mówi o możliwości wprowadzenia za porozumieniem stron aneksu do umowy w trakcie jej trwania, zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Kwestionuje zatem interpretację, par 33 KP, mówiącą o tym, że jedynie przy zawarciu umowy o pracę można taką klauzulę wprowadzić. Rozróżnia się tu zwrot...
kokon
Środa | 21 Sty 09, 19:53
0    nie oceniono 0
kokon
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyczy nalezy sie odprawa pracownikowi zatrudniowemu na czas okreslony
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 9 Sty 09, 11:20
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyUmowa na czas okreslony konczy sie przed uplywem trzeciego miesiaca ciazy czy pracodawca obowiazany jest przedluzyc umowe do dnia porodu?
bu
Wtorek | 2 Lut 10, 04:24
0    nie oceniono 0
bu
Re: Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyumowa która uległaby rozwiązaniu PO upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży zgodnie z ustalonym orzecznictwem oblicza się w tzw. miesiącach księżycowych – miesiąc księżycowy wynosi 28 dni, miesiące te są równe. Stan pracownicy w ciąży powinien być stwierdzony w orzeczeniu...
Arim
Środa | 24 Lis 10, 13:56
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyZgadza się art.177 par.3 k.p.
Nat
Piątek | 4 Lut 11, 18:12
0    nie oceniono 0
Nat
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyTak, + 20 tyg. macierzyńskiego.
Nat
Piątek | 4 Lut 11, 18:14
0    nie oceniono 0
Nat
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyPrzepraszam, nie doczytałam, jeżeli umowa kończy się przed upływem 3 miesiąca ciąży to tak, natomiast jeśli po upływie 3 miesiąca to pracodawca zobowiązany jest przedłużyć umowę.
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 12 Gru 08, 16:38
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyWitam! Mam pytanie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę a mianowicie czy dopuszczalne jest i jak wygląda w świetle kodeksu pracy doręczenie wypowiedzenia pracownikowi pocztą listem poleconym bez żadnej innej informacji?
Arim
Środa | 24 Lis 10, 14:04
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyJeżeli nie byłeś obecny w Zakładzie Pracy a termin wypowiedzenia powinien byc zachowany ,wysłanie listem poleconym jest zgodne k.p.
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 30 Paź 08, 06:45
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyW jaki sposób może bronić się pracownik z którym rozwiązano umowę na czas określony zgodnie z kodeksem pracy?Pracownik wie,że istniała przyczyna lecz pracodawca nie musiał jej podać.
Arim
Środa | 24 Lis 10, 14:02
0    nie oceniono 0
Arim
Re: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określonyTo dobrze CV będzie nienaganne. Wszystko jest zgodne z Kodeksem Pracy
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl