O przyjaźni

O przyjaźni

Zbiór łacińskich sentencji o przyjaźni.
/ 04.02.2010 13:58
O przyjaźni
 • Absentem qui rodit amicum, qui non defendit álio culpante, solutos qui cápiat risus hóminum famamque dicacis, fíngere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! – Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy niewidziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem; tego wystrzegaj się, Rzymianinie (Horatius)
 • Ádeo familiáriter est homínibus ómnia sibi ignóscere, nihil áliis remíttere – Jest rzeczą ludzką po przyjacielsku wszystko sobie wzajemnie wybaczać, nie pozostawiając nic innym [w tej sprawie]. (Velleius Paterculus)
 • Adversas res leviores facit amicítia pártiens communicansque – Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.
 • Áliter cum tyranno, áliter cum amico vívitur – Inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
 • Alterius non sit, qui suus esse potest – Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
 • Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere – Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneca)
 • Amici fures témporum – Przyjaciele to złodzieje czasu.
 • Amici mores nóveris, non óderis – Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
 • Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est – Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha).
 • Amicus Plato, amicus Sócrates, sed magis amica véritas – Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa mi prawda.
 • Amicorum omnia communia – U przyjaciół wszystko jest wspólne (Pitagoras)
 • Amicum perdere est damnorum maximum – stracić przyjaciela to największa ze strat
 • Amicus certus in re incerta cernitur – Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji (Cyceron)
 • Amicus optima vitae possesio – Przyjaciel to największy skarb w życiu.
 • Amicus stultorum similis efficietur – Przyjaciel głupich stanie się do nich podobny (kto z kim przestaje, takim się staje).
 • Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
 • Clara pacta claros faciunt amicos – Jasne (jednoznaczne, nie budzące wątpliwości) układy tworzą wiernych przyjaciół.
 • Felicitas multos habet amicos – Szczęście ma wielu przyjaciół.
 • Fervet olla, vivit amicitia – Garnek kipi, przyjaźń kwitnie.
 • Purpurą i klejnotami kupuje się serce dziewczyny.(Plaut)
 • Verus amicus rara avis est – Prawdziwy przyjaciel jest rzadkim ptakiem.
 • Wykreślić ze świata przyjaźń to jakby zgasić słońce na niebie, ponieważ niczym lepszym ani piękniejszym nie obdarzyli nas bogowie. (Cyceron)
 • Vulgare amici nomen, sed rara est fides – Słowo „przyjaciel” jest pospolite, ale lojalność jest bardzo rzadka.
 • Żadna dziewczyna nie jest więcej warta (o muzy!) od waszego chóru. (Tibullus)

Zobacz też najstarsze cytaty historyczne.