POLECAMY

O Bogu i religii

Zobacz obszerny zbiór łacińskich sentencji starożytnych oraz pochodzenia biblijnego. Wiele z nich na stałe zakorzeniło się w języku i kulturze, część pozostaje znana jedynie pasjonatom przysłów lub entuzjastom łaciny...
O Bogu i religii
 • Absit! – Uchowaj, Boże!
 • Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum – I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. (Apokalipsa wg św. Jana)
 • Ad imaginem quippe Dei factus est homo – Na obraz bowiem Boży stworzony jest człowiek. (Księga Rodzaju)
 • Adversae res admonent religionem – Przeciwności uczą pobożności.
 • Afflictátio facit religiosos – Utrapienia czynią ludzi religijnymi.
 • Altari sérviens de altari vívere debet – Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza.
 • Attendite a falsis prophetis – Strzeżcie się fałszywych proroków (Ewangelia św. Mateusza)
 • Caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt – Niebo i ziemie przeminą, ale słowa moje nie przeminą. (Ewangelia wg św. Mateusza)
 • Caelum et terram commovere – Poruszyć niebo i ziemię. (Księga proroka Aggeusza)
 • Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo – Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.
 • Consummatum est – Stało się. (Ewangelia wg św. Jana)
 • Credo ut intelligam – Wierzę, aby rozumieć. (św. Anzelm z Canterbury)
 • Cuius regio eius religio – Czyja władza, tego religia.
 • Daemoni etiam vera dicenti non est credendum – Diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć. (św. Jan Chryzostom)
 • Deum sequere – Idź za wezwaniem boga. (Cyceron, Seneka)
 • Deus ex machina – Bóg z machiny. (Eurypides)
 • Dis aliter visum est – Inna jest wola bogów. (Publiliusz Syrus)
 • Divina natura dedit agros, ars humana aedificavit urbes – Boska przyroda dała pola, ludzka sztuka zbudowała miasta. (Warron)
 • Ego sum qui sum – Jestem, który jestem.
 • Ego sum via et veritas, et vita – Ja jestem drogą, prawdą i życiem. (Jezus Chrystus)
 • Felix culpa – Szczęśliwa wina. (Św. Augustyn o grzechu pierworodnym)
 • Fiat lux – Niech się stanie światłość. (Księga Rodzaju)
 • Fides sine operibus mortua est – Wiara bez uczynków jest martwa. (Św. Jakub)
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis – Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. (Św. Łukasz)
 • Homo homini deus est – Człowiek człowiekowi bogiem.
 • In lacte matris praebibere – Wyssać z mlekiem matki. (Św. Augustyn)
 • In principio creavit Deus caelum et terram – Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (Księga Rodzaju)
 • In principio erat Verbum – Na początku było Słowo. (Św. Jan)

Zobacz cytaty i przysłowia biblijne.

 • Lapides clamabunt – Kamienie wołać będą.
 • Lupus in fabula – O wilku mowa, a wilk tuż. (Terencjusz)
 • Lux in tenebris – Światło w ciemnościach. (Św. Jan)
 • Magna di curant, parva neglegunt – O wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają.
 • Medice, cura te ipsum – Lekarzu, wylecz samego siebie (Św. Łukasz)
 • Nemo potest duobus dominis servire – Nikt nie może służyć dwom panom. (Jezus Chrystus)
 • Noli me tangere – Nie dotykaj mnie. (Jezus Chrystus)
 • Nolite iudicare, et non iudicabimini – Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. (Jezus Chrystus)
 • Non est potestas nisi a Deo – Wszelka władza pochodzi od Boga. (Św. Paweł)
 • Non in solo pane vivit homo – Nie samym chlebem człowiek żyje. (Księga Powtórzonego Prawa)
 • Nulla sine Deo mens bona est – Bez Boga żadna myśl nie jest dobra. (Seneka)
 • Num custos fratris mei sum ego? – Czyż jestem stróżem brata mego? (Księga Rodzaju)
 • O quam misericors est Deus, pius et iustus – O jakże miłosierny, sprawiedliwy i łagodny jest Bóg!
 • Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt – Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. (Jezus Chrystus)
 • Omnia possibilia sunt apud Deum – U Boga wszystko jest możliwe. (Jezus Chrystus)
 • Pater noster – Ojcze nasz.
 • Primus in orbe deos fecit timor – Bogów na świecie najpierw stworzył strach. (Petroniusz)
 • Requiescat in pace (R.I.P.) – Niech spoczywa w pokoju.
 • Sacra populi lingua est – Język ludu jest rzeczą świętą. (Seneka Starszy)
 • Si Deus pro nobis, quis contra nos? – Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? (Św. Paweł)
 • Spiritus flat ubi vult – Duch tchnie, kędy chce. (Św. Jan)
 • Sursum corda! – W górę serca! (Jeremiasz)
 • Te Deum laudamus – Ciebie, Boga, wychwalamy.
 • Totus Tuus – Cały Twój.
 • Treuga Dei – Rozejm Boży.
 • Quem di diligunt, adolescens moritur – Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plaut za Menandrem)
 • Quem Iuppiter vult perdere, dementat prius – Kogo Jowisz chce zgubić, temu najpierw rozum odbiera. (Eurypides)
 • Quod licet Iovi, non licet bovi – Co przystoi Jowiszowi, nie przystoi wołu.
 • Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit – sanctus est) – Kto pije – ten śpi, kto śpi – nie grzeszy, kto nie grzeszy – jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
 • Quo vadis Domine – Dokąd zmierzasz Panie? (św. Piotr Apostoł)
 • Qui non est adversum vos, pro vobis est – Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. (Jezus Chrystus)
 • Qui non est mecum, contra me est – Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie (Jezus Chrystus)
 • Vox populi, vox Dei – Głos ludu, to głos Boga. (Alkuin)

Zobacz cytaty o zimie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)