Dofinansowanie do podręczników

Dofinansowanie do podręczników

W nadchodzącym roku szkolnym niezamożne rodziny będą mogły skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników dla swoich dzieci. Jednorazowa pomoc rządowa wyniesie od 150 do 280 zł.
/ 19.08.2009 15:58
Dofinansowanie do podręczników

Dofinansowanie obejmie dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2009/2010 naukę:

  • w klasach I-III szkoły podstawowej,
  • w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • w klasie I gimnazjum,
  • w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub
  • w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest jednak dochód w rodzinie ucznia, który nie może przekraczać 351 zł na jedną osobę.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników dla tych dzieci, które nie spełniły kryterium dochodowego. Odbywa się to na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Pomoc ta jednak jest zarezerwowana dla dzieci:

  • z rodzin z problemami jak: sieroctwo, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych czy alkoholizm,
  • z rodzin wielodzietnych lub
  • z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej ( np. powódź).

Dofinansowanie zakupu podręczników wynosi

klasa I szkoły podstawowej, klasa I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 150 zł

klasa II szkoły podstawowej, klasa II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 150 zł

klasa III szkoły podstawowej, klasa III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

do kwoty 170 zł

klasa I gimnazjum, klasa I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasa I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasa IV ogólnokształcącej szkoły baletowej

do kwoty 280 zł

Jak uzyskać dofinansowanie

Aby uzyskać pomoc rodzice lub opiekunowie ucznia muszą złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010.

Termin składania wniosków ustala wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, odpowiednio dla danej szkoły. Natomiast w przypadku uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia decyzję taką podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Razem z wnioskiem należy złożyć zaświadczenie o wysokości dochodów. Tylko w wyjątkowych przypadkach zamiast zaświadczenia będzie można złożyć oświadczenie o wysokości dochodów.

Jeśli natomiast rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, wystarczy złożyć zaświadczenie o otrzymywaniu takiej pomocy.

Po zebraniu wszystkich wniosków dyrektor szkoły przekaże listę uczniów wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi lub Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ci z kolei przeleją środki na dofinansowanie podręczników na rachunek placówki.

Do rodziców będzie należało już tylko przedstawienie dyrektorowi szkoły faktury VAT. Musi ona być wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna dziecka.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników,
- Zaświadczenie o wysokości zarobków lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego,
- Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego.

Na realizację programu rząd przeznaczył 104 000 tys. zł z budżetu na 2009 rok.