Komu należy się odprawa po zmarłym pracowniku?

Sprawdź, co mówią na ten temat przepisy.
Odprawa po zmarłym pracowniku - dla kogo i jak uzyskać fot. Fotolia

Polskie przepisy zawarte w Kodeksie pracy przewidują coś takiego jak odprawa po zmarłym pracowniku. Przysługuje ona wówczas, gdy pracownik zmarł w trakcie trwania danego stosunku pracy lub też, gdy ten stosunek pracy został już rozwiązany, ale zmarły pracownik przebywał przed śmiercią na zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Kto tę odprawę może uzyskać i na jakich zasadach?

Odprawa po zmarłym pracowniku dla jego dzieci i małżonka

Po pierwsze, odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi osoby zmarłej. Nie ma żadnych dodatkowych warunków określających jej przyznanie. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli przed śmiercią para była w separacji, świadczenia nie otrzymuje mąż lub żona zmarłego pracownika.

Po drugie, odprawę mogą otrzymać dzieci zmarłej osoby lub jej małżonka (nie tylko biologiczne, również te adoptowane). To, czy dziecko ma prawo do renty, czy nie, zależy od kilku kwestii:
  • jeżeli dziecko się nie uczy - odprawa przysługuje do uzyskania przez niego 16. roku życia;
  • jeżeli dziecko uczy się -  do 25. roku życia;
  • jeżeli dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy - odprawa przysługuje zawsze, niezależnie od wieku dziecka.
Odprawa pośmiertna przysługuje również dzieciom przyjętym na utrzymanie i wychowanie (czyli np. wnukom, rodzeństwu którymi pracownik się zaopiekował) przed osiągnięciem przez nie pełnoletniości, o ile przejęcie pieczy nad nimi nastąpiło co najmniej na rok przed jego śmiercią. Wyjątek stanowi tutaj zgon na skutek wypadku przy pracy – w takiej sytuacji nie musi upłynąć wspominany wcześniej okres jednego roku.

Do otrzymania odprawy po zmarłym pracowniku kwalifikują się także rodzice i opiekunowie zmarłego, jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
  • są niezdolni do pracy;
  • ukończyli 50 lat.

Wysokość odprawy po zmarłym pracowniku - sprawdź na następnej stronie

Zobacz też:


Odprawa niezależnie od przyczyny

Jako ,,śmierci w czasie trwania stosunku pracy’’ należy rozumieć nie tylko śmierć zatrudnionego podczas świadczenia pracy, ale również sytuację, gdy zmarł on, przebywając np. na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, itp. Nie ma też znaczenia fakt, w jaki sposób doszło do śmierci oraz to, ile trwała umowa o pracę. Odprawa należy nawet wówczas, gdy pracownik popełnił samobójstwo a był np. zatrudniony na czas próbny.

Ponadto, jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców, odprawa przysługuje od każdego z nich. Dla rodziny zmarłego ważny jest też fakt, że jest ona wolna od podatku dochodowego Nie należy jednak zwlekać z roszczeniem o jej przyznanie – ulega ono przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności.

Prawo do odprawy pośmiertnej nie wchodzi w skład spadku. Jeśli więc nie ma żadnej z osób ściśle uprawnionych do jej otrzymania, odprawa taka nie zostaje wypłacona.

Ustalenie wysokości świadczeń

Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika.
  • Rodzinie przysługuje równowartość jego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli czas ten wynosił mniej niż 10 lat.
  • Jeżeli zmarły był zatrudniony co najmniej 10 lat, uprawnionym należy się świadczenie w wysokości 3-miesięcznej wypłaty.
  • Na największą odprawę mogą liczyć bliscy osoby pozostającej w stosunku pracy przez okres minimum 15 lat – wtedy osiąga ona wartość półrocznego wynagrodzenia.
Przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy (np. wynikające z regulaminu wynagradzania), mogą z własnej woli przyznawać wyższą wysokość świadczeń.

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia odprawy po zmarłym pracowniku?

Odprawa pośmiertna nie jest przyznawana przez pracodawcę, jeśli ubezpieczył on pracownika na życie, i w związku z tym odszkodowanie wypłaca firma ubezpieczeniowa, a jego kwota nie jest niższa niż wysokość odprawy. Jeśli kwota odszkodowania jest niższa niż odprawa, pracodawca zobowiązany jest pokryć tę różnicę.

Zobacz też:

Materiały prasowe - Agencja inplus PR
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)